Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar tillsammans med personal, ledning och vårdnadshavare med bland annat tidiga, förebyggande och inkluderande insatser, att lyfta möjligheter hos barnet och att utveckla förskolans pedagogiska miljö.

Specialpedagogens arbetssätt

Specialpedagogens samarbete med förskolan kan till exempel röra sig om handledning och samtal med personal och vårdnadshavare, besök i förskolan kring enskilt barn eller grupp. Att bidra med andra och nya infallsvinklar och perspektiv att se och förstå situationen på. Insatser för och med barn i syfte att tillsammans med arbetslaget utveckla arbetssätt och arbetsformer i verksamheten.

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. En del barn behöver mer stöd än andra, det kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Vanligtvis ges stödet i barnets ordinarie barngrupp och anpassas efter varje barns behov.

Det är förskolans ansvar att uppmärksamma barn med behov av särskilt stöd, men om du som förälder känner oro för ditt barn kan du vända dig till personalen på förskolan där ditt barn är inskrivet men även till rektor för förskolan eller direkt till specialpedagog.

Läroplan för förskolan- Lpfö 18

"Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar."

Skollagen kapitel 8 Förskola; § 9

"Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver."
"Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektor för förskolan se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda insatserna."

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson