Barnhälsoteam

Smultron i händer

Barnhälsoteam är ett forum för samverkan mellan förskolan, Individ- och familjeomsorgen samt barnavårdscentralen i Årjäng.

För barnets bästa

Barnhälsoteamet kontaktas när det finns frågetecken angående barns och gruppers utveckling ur ett socialt, medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv.


Syftet är att barn i tidig ålder ska få stöd för att en positiv utveckling kan ske. Stödet ska stärka det som är väl fungerande och bygga på barnets starka sidor, utifrån dess förutsättningar. Stödet baseras utifrån de yrkesfunktioner som ingår i barnhälsoteamet.

Barnkonventionen ställer krav på att barn oavsett bakgrund ska ses som kompetenta och handlingskraftiga och att de har rätt till stöd och skydd.

Fyra artiklar i barnkonventionen visar vägen för hur helheten ska tolkas.

  • Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Med fokus på det enskilda barnet och dess behov vill vi genom gemensamma och tidiga insatser skapa ökade möjlighter för

  • samlade resurser kring det enskilda barnet
  • goda villkor för barnet i hem och förskoleverksamhet
  • att tidigt se barn som är i behov av stöd
  • professionella insatser
  • att vårdnadshavare och personal får stöd och vägledning

Enligt offentlighets- och sekretesslagen råder det sekretess mellan myndigheter. För att vi ska kunna delge varandra uppgifter behöver därför ni som vårdnadshavare medge att sekretessen hävs. Exempel på information kan vara barnets utveckling på förskolan, bedömning av barnets tillväxt, aktuella insatser från individ- och familjeomsorgen med mera. Samtycke kan ske muntligt vid sittande möte eller genom att skriva under en samtyckesblankett. Blanketten finns hos förskolan, på BVC och hos IFO. Ni kan närsomhelst återkalla ert samtycke till hävande av sekretess.

Barnhälsoteam Årjäng/Töcksfors

Barnomsorgschef: 0573-141 48

BVC Årjäng: 010-831 49 25, 010-831 49 26

Individ- och familjeomsorg: 0573-141 54

Specialpedagog: 0573-14048

Samordnare: 0573-14114

Vid behov sker psykologkonsultation hos mödra- och barnhälsovårdspsykologen.

Förskoleverksamheten ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med vårdnadshavarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Lpfö 18). Förskoleverksamheten ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver

(Skollagen 2 kap 3 §).

Barnhälsovården erbjuder under barnets första sex levnadsår ett basprogram till familjer med rådgivning, stöd i föräldraskapet, utvecklingsuppföljning och hälsoövervakning. Genom detta kan barnhälsovården även förebygga och upptäcka både fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö och i samhälle.

Individ och familjeomsorgen (IFO) ska verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden där deras personliga, fysiska och sociala utveckling främjas. IFO som styrs av socialtjänstlagen, ska med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som visat tecken på ogynnsam utveckling, samt sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver.

IFOs arbete ska utföras i nära samarbete med hemmet.

(Socialtjänstlagen 5 kap 1§).

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson