Vår hantering av dina personuppgifter

dataskydd

För Årjängs kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

I Årjängs kommun ansvarar respektive nämnd eller styrelse för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur får kommunen dina personuppgifter?

Från dig

Vi samlar in personuppgifter om dig, till exempel när du lämnar in en ansökan om barnomsorg, söker bygglov, lämnar in ett medborgarförslag, lånar böcker på biblioteket, har kommunalt vatten och avlopp och så vidare.

Från andra

I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan bland annat komma från fastighetsregistret, Skatteverket, Försäkringskassan eller Bolagsverket.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar många olika typer av personuppgifter. Exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, fastighetsbeteckning eller organisationsnummer. All information som vi behandlar om dig behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Inom Årjängs kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är invånare och har kontakt med kommunens verksamheter.

 • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård och kulturskola.
 • Utföra vårt uppdrag inom plan och bygg, t ex hantera bygglov och planera mark.
 • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
 • Ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp.
 • Utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
 • Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande.
 • Lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden.
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
 • Genomföra val.
 • Nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare.

När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för det. Det finns flera lagliga grunder som kommunen använder sig av. Exempelvis är det allmänt intresse (kommunallagen), myndighetsutövning (socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, miljöbalken), olika typer avtal eller i undantagsfall samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Årjängs kommun och Årjängs kommuns personuppgiftsbiträden (exempelvis våra it-system). Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra kommuner, myndigheter eller bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Årjängs kommun lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att många av våra handlingar är offentliga handlingar och kommunen måste lämna ut dem om någon begär det. Före utlämnandet genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Huvudregeln är att vi inte överför uppgifter till länder utanför EU och EES. Ett beslut om överförande av personuppgifter utanför EU och EES får endast fattas om den personuppgiftsansvarige bedömer att tillräckliga garantier givits om att personuppgifterna kommer att hanteras på ett säkert sätt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen. I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Registerutdrag

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du hittar blanketten för begäran om registerutdrag på den här sidan.

Rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Synpunkter

Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer via länken på den här sidan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi värnar om din integritet. Kommunen arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt vår informationssäkerhetspolicy. Detta för att i varje enskilt fall skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. Läs mer i vår policy på den här sidan.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell