Föreskrifter, regler och avgifter

Lagbok liggandes på ett bord

Dessa regelverk styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen eller den ansvariga nämnden. Denna samling av styrande dokument kallas för kommunens författningssamling och innehåller reglemente, delegationsordningar, bolagsordningar, ägardirektiv, föreskrifter och avgifter som gäller för Årjängs kommun.

Delegationsordningar

Delegationsordningen antas av respektive nämnd och beskriver vem som har rätt att fatta beslut inom respektive nämnds verksamhetsområde och inom vilka områden.

Bolagsordningar och ägardirektiv (kommunala bolag)

Kommunen bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. För att styra sina bolag utfärdar KF ägardirektiv för bolagen där man klargör vad man vill med bolagen, till exempel vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare. KF beslutar också om bolagsordningarna i respektive bolag. Bolagsordningen anger bland annat det kommunala ändamålet för bolaget samt ramar och villkor för verksamheten.

Lokala föreskrifter

Föreskrifter är en form av bestämmelser som kommunen kan utfärda inom vissa områden där kommunerna har getts särskilda befogenheter. Kommunen utfärdar till exempel ordningsföreskrifter enligt ordningslagen och lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen.

Reglementen och arbetsordningar

KF fastställer nämndernas verksamhetsområden, dess uppgifter och arbetsformer i reglementen. I Årjängs kommun har KF beslutat att alla nämnder har ett gemensamt reglemente med inledande gemensamma bestämmelser. Kommunen kan också upprätta gemensamma nämnder tillsammans med andra kommuner. I dessa fall antas nämndens reglemente av KF i alla medverkande kommuner.
KF antar även en arbetsordning för sitt arbete där det bestäms närmare regler om sammanträden och handläggning av ärenden. KF beslutar vidare om reglemente för kommunens revisorer och hur viss annan verksamhet ska fungera i kommunen, till exempel arkivregler, attestreglemente med mera.

Taxor och avgifter

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter inom de områden där kommunen har rätt att ta ut avgifter. Skillnaden mellan taxa och avgift är att en taxa är kostnaden för en kontinuerlig tjänst (till exempel barnomsorg eller avfallshantering) medan en avgift är kostnaden för en engångstjänst (till exempel bygglov).

Lokala bestämmelser för den allmänna ordningen

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser utöver vad som anges i lagen om hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. De får dock inte begränsa vad som står i lagen, utan reglerar mer i detalj sådana frågor som ordningslagen reglerar. Föreskrifterna gäller bland annat lastning av varor, grävning, affischering och användning av alkohol. För områden som kommunen har upplåtit för ett specifikt ändåmål, exempelvis torghandel, gäller även kommunens föreskrifter för torghandel.

De lokala föreskrifterna innehåller också bestämmelser om användning av alkohol på allmän plats. Centrumkartorna över Töcksfors och Årjäng visar de områden där användning av alkohol är förbjudet.

Författningssamling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning kommunstyrelsen.pdf , 260.3 kB. 260.3 kB 2023-07-06 13.25
Delegationsordning Bygg- och miljönämnden.pdf , 392.8 kB. 392.8 kB 2024-06-24 10.23
Delegationsordning kultur- och fritid.pdf , 202.3 kB. 202.3 kB 2023-07-06 14.21
Delegationsordning stöd och omsorgsnämnden.pdf , 403.2 kB. 403.2 kB 2023-11-02 15.13
Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden.pdf , 288 kB. 288 kB 2024-01-25 13.53

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årjängs nät AB ägardirektiv fastställt på bolagsstämma 231218.pdf , 91.9 kB. 91.9 kB 2024-01-03 08.45
Årjängs Nät Bolagsordning fastställd av bolagsstämma 231218.pdf , 75.3 kB. 75.3 kB 2024-01-03 08.45

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Attestreglemente.pdf , 241.6 kB. 241.6 kB 2021-09-28 14.31
Hälsoplan för Årjängs kommun.pdf , 341.5 kB. 341.5 kB 2021-09-28 14.31
Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderad 2020-04-27 § 25.pdf , 273 kB. 273 kB 2021-09-28 14.31
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente.pdf , 240.9 kB. 240.9 kB 2021-09-28 14.31
Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet Årjängs kommun.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2021-09-28 14.31
KS_2021_178-Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar mandatperiod 2023-2026 (1).pdf , 103.1 kB. 103.1 kB 2023-01-16 16.45
Reglemente för internkontroll reviderad av KF 2022-09-26 § 78.pdf , 117.7 kB. 117.7 kB 2023-09-01 12.56
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Årjängs kommun, rev 2022-06-22 § 71.pdf , 210.5 kB. 210.5 kB 2023-09-01 12.55
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf , 269.9 kB. 269.9 kB 2021-09-28 14.31
Reglemente för marknadskommittén.pdf , 241.9 kB. 241.9 kB 2021-09-28 14.31
Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar.pdf , 42.8 kB. 42.8 kB 2021-09-28 14.31
Reglemente för partistöd antagen 2014-09-29 § 171, reviderad 2021-12-13 § 152.pdf , 90.2 kB. 90.2 kB 2023-01-16 16.40
Riktlinjer för ekonomisk styrning.pdf , 364.7 kB. 364.7 kB 2021-09-28 14.31
Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.pdf , 329.7 kB. 329.7 kB 2021-09-28 14.31
Riktlinjer för tillgänliggörande av kommunala föreskrifter.pdf , 186.1 kB. 186.1 kB 2021-09-28 14.31
Risk och sårbarhetsanalys Årjäng 2023-2026.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2023-09-19 11.48
Skolskjutsreglemente.pdf , 347.4 kB. 347.4 kB 2021-09-28 14.31
Styrmodell för Årjängs kommun antagen av KF 2024-02-19 § 13.pdf , 276.4 kB. 276.4 kB 2024-06-28 09.20

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: marcus hansson