Barnrättsarbete

Barn springer i gräset.

Barnrätt är ett samlingsbegrepp för de regler som rör barnets rättigheter i samhället. Alla barn och ungdomar har rätt att ha det bra och känna sig trygga. Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla är lika viktiga och tillsammans utgör en helhet.

Konventionen bygger även på fyra grundläggande principer. Dessa ska alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn.

Alla förtroendevalda och tjänstepersoner i Årjängs kommun har gått utbildning om barnkonventionen och följer den handlingsplan och policy som tagits fram.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Genom att göra barnkonventionen till lag, skapas ett viktigt verktyg för att stärka barns rättigheter i praktiken.

Fyra huvudprinciper

Konventionen består av 54 artiklar som alla är lika viktiga men det finns fyra huvudprinciper som alltid ska tas hänsyn till när det gäller frågor som rör barn.

  • Artikel 2: Inget barn får diskrimineras
  • Artikel 3: Barnets bästa gäller alltid
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att komma till tals

Barnet i fokus vid beslut som rör barn

Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller en grupp barn.
Kunskap om barns levnadsvillkor måste ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. Beslut och åtgärder som har konsekvenser för barn måste också följas upp ur ett barnrättsperspektiv. För att stärka barnets rättigheter krävs också samverkan mellan olika aktörer.

Barnrättsarbetet i Årjängs kommun

Barnrättsarbetet pågår på många olika nivåer. Alla förtroendevalda och tjänstepersoner har gått utbildning om barnkonventionen via Sveriges kommuner och regioner, SKR. Detta för att få mer kunskap om barns rättigheter och hur Barnkonventionen ska användas i praktiken.

Barnrättsgrupp

I kommunen finns också en arbetsgrupp som jobbar med barnrätt. Medlemmarna i gruppen representerar alla olika nämndområden och jobbar tillsammans för att nå de mål som kommunstyrelsen, riksdag och regering beslutat om.
Syftet är att arbeta kommunövergripande, lyfta barnrättsarbetet på samtliga nivåer och synliggöra barn och ungas rättigheter i alla verksamheter. Årjängs kommun har en handlingsplan och en policy som följer FN:s barnkonvention.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell