Överklaga beslut

Lagbok liggandes på ett bord

Kommunala beslut kan tas upp och prövas av högre instans genom att någon överklagar dem. Om du vill överklaga ett beslut är det viktigt att skilja på om det är en laglighetsprövning eller ett förvaltningsbesvär det är frågan om.

Laglighetsprövning

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut om du tycker att kommunen har överskridit sin befogenheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Ett kommunbesvär måste lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dagen då protokollet där beslutet finns har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla. Om ett överklagande av ett beslut bifalls (godkänns), kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. När kommunen fattar beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du överklagar. Detta brukar kallas besvärshänvisning och bifogas tillsammans med beslutet.

Av besvärshänvisningen ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt men också själva sakfrågan. Du har tre veckor på dig att besvära dig/överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Hur man överklagar förvaltningsärenden

Om du vill överklaga kommunens beslut i förvaltningsärenden ska du skicka din skrivelse till

Årjängs kommun
Box 906
672 29 Årjäng

Skrivelsen ska innehålla:

  1. Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets diarienummer
  2. Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  3. Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana
  4. Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: marcus hansson