Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Värdegrund och trygghet -
ett dagligt arbete

Alla anställda i förskola arbetar varje dag med värdegrunder och trygghet för att alla barn och elever ska ha en bra arbetsmiljö. Barnens förskola ska vara en trygg plats där alla blir sedda och hörda. I förskolan ska alla respekterar varandra och vara en del av arbetet med en god värdegrund.

Stöd i skol- och och diskrimineringslagen

Det systematiska arbetet med värdegrund och trygghet utgår från Skollagen och Diskrimineringslagen. All personal får kompetensutveckling och vi jobbar hela tiden med att utveckla vårt förhållningssätt och våra arbetssätt och metoder.

Trygghetspersoner

Alla förskolor har utsedda trygghetspersoner. Det är pedagoger vars uppgift är att se till att frågor om trygghet, demokrati och värdegrund finns med på dagordningen i alla viktiga forum i den egna förskolan.

Aktiva åtgärder

Alla förskolor har aktiva åtgärder. Barn och elever kartlägger tillsammans med personalen den egna verksamheten för se vilka risker som finns. Det kan till exempel vara den fysiska miljön som är otrygg. Man analyserar riskerna och gör åtgärder för varje diskrimineringsgrund. Åtgärderna följs sedan upp med jämna mellanrum och utvärderas och görs om varje år.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: madelén alfredsson