Information om förskola

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

 Förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg

Vår vision

"En utbildning som alla kan vara stolta över och minnas med glädje"

Förskoleverksamhetens uppgift

Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn mellan 1 och 6 år omsorg, fostran och lärande i en helhet. Barn under 1 år kan endast erbjudas förskoleverksamhet om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Det ska finnas personal i förskolan med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogiskt utbildning kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammanställning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga.

Förskolans utbildning ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver.

Förskola bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

 

I barnomsorgen använder vi oss av datasystemet Edwise. Detta system gör det enkelt för föräldrar att följa sitt barn på förskolan eller på fritids. Här lägger du in eller ändrar inkomstuppgift. Det enda du behöver göra är att skaffa ett mobilt bank-id och gå in på www.arjang.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. / utbildning och barnomsorg. Här kan du också ansöka eller säga upp plats i barnomsorgen. När du varit inne i Edwise blir du automatiskt behörig till appen Edlevo där du registrerar ditt/dina barns schema eller lägger in frånvaro/ledighet. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp, eller har frågor och funderingar om systemet

Tina 0573-141 47

kristina.kristiansson@arjang.se


Den som arbetar eller studerar

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till barnomsorg under arbetstid samt för resor till och från arbetet och för sömn vid nattarbete.

Placeringstiden bestäms utifrån båda vårdnadshavarnas omsorgsbehov. Om vårdnadshavarna bor tillsammans är det tiderna för den vårdnadshavare med den kortaste arbetstiden eller studietiden som avgör barnets vistelsetid.

Om du studerar på distans eller har hemmastudier har du rätt att lämna ditt barn 08,30-15,00. Har du en överenskommelse med t.ex univeritetet om andra tider pratar du med din förskola så ni kan lägga upp schema enligt detta.

Jobbar du nattskift har du tid till 15,00.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och barnet har ett växelvis boende räknas varje vårdnadshavares behov. Rätt till placering avgör barnet vistelsetid när barnet är hos respektive vårdnadshavare.

Fakturan går till den förälder där barnet är folkbokfört.

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg under sin semester, lov eller annan ledighet.

Om vårdnadshavare både arbetar deltid och tar ut föräldrapenning för barnet som har en plats i barnomsorgen är det arbetstiden som avgör hur mycket platsen får utnyttjas.

Föräldralediga vårdnadshavare har rätt till barnomsorg för sina andra barn i förskoleåldern 15 timmar per vecka.

Hur dessa timmar ska fördelas beslutas i samråd med personalen.

Det är ni som vårdnadshavare som anmäler till kommunen när ditt barn går över till Allmän förskola.

En förälder kan inte vara föräldraledig för ett barn samtidigt som barnet är i förskoleverksamheten

Arbetssökande har rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka.

Hur dessa timmar ska fördelas över veckan beslutas i samråd med personalen. Om vårdnadshavaren börjar arbeta eller studera ska den snarast möjligt anmäla till verksamheten att vistelsetiden ska ändras och en ny inkomstuppgift ska lämnas in.

Om vårdnadshavaren blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning.

Om familjen har fler barn i barnomsorgen och något av dessa barn blir sjukt gäller samma överenskommelse som när vårdnadshavaren blir sjuk.

Om du studerar under din föräldraledighet

Enligt försäkringskassan kan du ha 100% föräldrapeng samtidigt som du studerar förutsatt att du lägger studietiden på kvällar och helger. Har du ett syskon får du lämna barnet 15 timmar/ vecka. Vill du ha mer tid får du lämna de dagar du inte uppbär föräldrapeng, mellan kl 08,30-15,00. Har du tider du måste vara uppkopplad mot universitet och har en avvikande tid pratar du med personalen om de dagarna

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har han/hon rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka och 525 timmar på ett år.

Det betyder att den allmänna förskolan följer samma terminer som grundskolan har med uppehåll för samtliga lov.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och kräver inte något omsorgsbehov. På förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Den som väljer Allmän förskola har rätt till avgiftsfri placering från och med hösten det år barnet fyller 3 år och under 15 timmar per vecka förutsatt att man följer de dagar och tider som förskolan erbjuder. För att kunna utnyttja Allmän förskola måste du också boka platsen 3 månader i följd och för att avsluta den har du 2 månader uppsägningstid. Uppsägningstiden gäller ej om du får arbete. Du har själv ett ansvar att anmäla om ditt barn ska ha eller avsluta allmän förskoleplats till kommunen

Den som har behov av fler timmar än de 15 timmar eller som inte kan följa de dagar och tider som den allmänna förskolan innebär betalar en reducerad avgift med 30% eftersom 15 timmar är gratis. Denna reducering görs från höstterminens start det år barnet fyller 3 år.

Förskoleverksamheten ska utgå från varje barns behov.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges en omsorg som deras speciella behov kräver (8 kap. 7 § skollagen). Dessa placeringar är avgiftsfria upp till 15 timmar per vecka. För vistelsetid utöver 15 timmar utgår avgift.

För 3–5 åringar får man reducering, en gång 15 tim per vecka.

Barn som av olika skäl behöver mer tid i förskoleverksamheten än vad lagen säger kan erbjudas detta i enlighet med 8 kap. 16 § skollagen. Här sker dock ingen generell avgiftsreducering.

 

Barn som är folkbokförda i andra kommuner och som önskar barnomsorg i Årjäng

Om barnet är folkbokfört i annan kommun än Årjängs kommun kan vårdnadshavaren ansöka om plats i Årjäng.

Ansökan beviljas om det finns lediga platser.

Tag kontakt med BUN om barnets folkbokföringsadress ändras eftersom det är viktigt att Årjängs kommun har en kontakt med barnets folkbokföringskommun om placering!

Ändra folkbokföringskommun när placering pågår

Om barnets folkbokföringskommun ändras från Årjängs kommun till en annan kommun är det inte säkert att Årjängs kommun kan fortsätta att erbjuda plats.

Det är hemkommunens skyldighet att erbjuda barnomsorg. BUN kontoret ska kontaktas inför ändringen av folkbokföringskommun.

Barns som är folkbokförda i Årjängs kommun och som önskar plats i annan kommun

Om barnet är folkbokförti Årjängs kommun, men plats önskas i annan kommun, tar vårdnadshavaren kontakt med den kommun där plats önskas. Om den kommun kan erbjuda en plats tar vårdnadshavaren kontakt med BUN kontoret.

Placeringsregler

Barn- och utbildningsnämnden har som mål att kunna erbjuda någon form av förskoleverksamhet senast 3-4 månader efter önskad placeringsstart. Det kan dock bli ett annat alternativ än de som vårdnadshavaren ansökt om.

 • Placering av barn sker utifrån kötid. Syskonförtur finns inte i barnomsorgsreglerna men barn som har syskon i förskolan och står i kö, ska så snart det är möjligt få plats på den förskola eller i pedagogisk omsorg där syskonet har plats, om vårdnadshavarna önskar det. OBS! Väntetiden kan variera mellan förskolor.
 • Föräldrarnas önskemål och placeringsdatum tas i största möjligaste mån hänsyn till. Barnomsorgen skickar ut ett skriftligt placeringsmeddelande.

Avgift tas ut från och med det datum som erbjudandet gäller under förutsättning att vårdnadshavare tackat ja till platsen.

Skyddad adress

Om vårdnadshavare/barn efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skyddad identitet måste vårdnadshavaren själv informera om detta i samband med att ansökan om barnomsorg görs.

Överflyttning

Om barnet påbörjar en placering men vårdnadshavaren önskar byta plats till annan verksamhet kan barnet anmälas för överflyttning.

Observera att barnet måste ha börjat i verksamheten innan man kan ansöka om överflyttning. Det förutsätts att inget uppehåll görs mellan placeringarna från en enhet till en annan. Görs ett uppehåll mellan placeringarna gäller 2 månaders uppsägningstid, dessutom kan du inte få ny plats förrän det gått 3 månader. Ett nytt ansökningsdatum erhålles (den dag BUN kontoret har tagit emot ansökan om överflyttning).

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen meddelas till BUN kontoret.

Under uppsägningstiden ska barnomsorgsavgift betalas, även om platsen inte utnyttjas.

Vid uppsägning av plats får ny placering inte påbörjas förrän 3 månader efter föregående uppsägning

Möjlighet att behålla plats vid längre frånvaro (ej sjukdom)

Vårdnadshavare som har en barnomsorgsplats, och som önskar göra ett uppehåll i utnyttjandet, har rätt att behålla platsen under högst två månader.

Avgift tas ut under tiden. Om frånvaron överstiger två månader måste platsen sägas upp och ny plats sökas. Kommunen kan då inte garantera att den nya platsen kan erbjudas på samma förskola/pedagogiska omsorg.

Undantag från denna regel kan medges efter ansökan om det finns särskilda skäl.

Plats som inte utnyttjas

Om platsen inte utnyttjas utan giltigt skäl kan beslut fattas av kommunen om att rätten till platsen upphör

Inför förskoleklass

Fån och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt för alla barn som fyller 6 år det året.

Verksamheten i förskoleklass ska förbereda barnet för fortsatt skolgång.
Om man önskar plats i skolbarnomsorg ska man ansöka om detta.

De barn som ska lämna förskolan för att börja i förskoleklass/skolbarnomsorg avslutas automatiskt i förskolan 1 juli det året det gäller.

Följande regler gäller för:

Introduktion

Barnet är inskrivet på förskolan från den dag som står angivet på placeringsbeskedet. För att vårdnadshavare och barn ska få en så trygg och bra start som möjligt bör vårdnadshavare vara tillsammans med barnet cirka 2 veckor. Den första av dessa veckor är avgiftsfri.

Öppettider

Förskoleverksamheten har öppet 06.30 - 18.30. Vissa avvikelser kan förekomma, men ramtiden är 12 timmars öppethållande.
Avdelningarna samarbetar kring öppning, stängning, lov m.m.

Barnens schema

Tillsynsbehovet styr barnens vistelsetid. Detta betyder tiden då du arbetar eller studerar. För att verksamheten ska kunna planera sin bemanning krävs att schema lämnas över barnets vistelsetid. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och hämtas. Tiden räknas från du lämnar till du går hem. Får du förändringar i ditt schema ska du omedelbart ändra detta i appen och kontakta din förskola/fritidshem.

Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera inlämnat schema exempelvis hos arbetsgivaren.

Tänk på att lämna in schemat i god tid då vi planerar både verksamhet, personal och beställer mat utifrån detta.

Om du studerar på distans har du rätt att lämna ditt barn 08,30-15,00. Har du en överenskommelse med t.ex univeritetet om andra tider pratar du med din förskola så ni kan lägga upp schema enligt detta.

Jobbar du nattskift har du tid till kl 15,00.

Vid enhetens planering av verksamheten förutsätts att barnen är lediga från barnomsorgen under 4–5 veckor under ett år på samma sätt som vårdnadshavare normalt har semester.

Det finns inte något fastställt antal på hur många barn som maximalt får finnas på varje avdelning. Antalet beror på barnens ålder, lokalernas storlek, barnens vistelsetider och behov, samt efterfrågan av platser.

Kompetensutvecklingsdagar för pedagoger

Några dagar per år samlas all personal för utvärdering- och kompetensutvecklingsdagar. Det är av stort värde att så många av personalen som möjligt kan närvara. Under dessa dagar samordnas verksamheterna på samma sätt som under sommarsemestern. Det betyder att de vårdnadshavare som behöver barnomsorg under dessa dagar kan behöva lämna sitt barn på annat ställe än det ordinarie. Information om vilka dagar som är kompetensutvecklingsdagar lämnas i god tid till vårdnadshavarna.

Årjängs kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen. Hushållet gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften.

Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör.
Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs de som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Det är endast inkomst och skattepliktiga ersättningar som är avgiftsgrundande. Inkomst från annat land ska uppges. Avgiften är indexreglerad och höjs i januari varje år.

Regler och avgifter

 • Avgift ska betalas 12 månader per år
 • Högsta avgiftsgrundande inkomst är 56 250 kronor per månad
 • Betalning sker för innevarande månad
 • Inkomstförändringar ska anmälas omgående
 • Om ingen inkomstuppgift lämnas uttas högsta avgift
 • Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera uppgiven inkomst exempelvis hos arbetsgivaren
 • Om betalningen inte sker efter påminnelse och krav uttas en avgift för inkassokrav. Även dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen.
 • Det yngsta placerade barnet räknas som barn nr 1.
 • Fristående huvudmän beslutar själva om vilken avgift de debiterar.

Avgifter i förskoleverksamheten

Barn 1 3 % av inkomsten, dock högst 1688 kronor per månad

Barn 2 2 % av inkomsten, dock högst 1125 kronor per månad

Barn 3 1 % av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad

Barn 4 Ingen avgift

Avgifter i skolbarnomsorgen (fritidshem)

Barn 1 2 % av inkomsten, dock högst 1125 kronor per månad

Barn 2 1 % av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad

Barn 3 1 % av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad

Avgift för tillfälligt placerade skolbarn.

Avgift för tillfälligt placerade skolbarn så kallade feriebarn, under lov är 55 kronor per dag och barn.

Betalningsansvar och skuld

Om barnets båda vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och får gemensamt betalningsansvar, vid växelvis boende meddelas den andra vårdnadshavaren om skuld uppstår.

Med platsinnehavare avses också familjehemsföräldrar eller sambo. Det gemensamma betalningsansvaret innebär att båda föräldrarna lämnar inkomstuppgift på samma blankett, är avgiftspliktiga och har ett gemensamt ansvar att se till att betalningen sker.

Om familjen har obetalda barnomsorgsavgifter kan köanmälan göras men plats kan inte erbjudas förrän skulden är reglerad. Om skulden har uppkommit efter att placeringen startat ska den betalas snarast möjligt. Om det finns särskilda skäl kan en avbetalningsplan upprättas av kommunen.

Avstängning

Vid försummelser att betala avgiften för barnomsorgen kan avstängning av platsen ske.

Vid tre obetalda fakturor utgår hot om avstängning. I samband med att vi skickar ut detta gör vi en orosanmälan till IFO (Individ och familjeomsorgen)
Ny placering kan inte erbjudas förrän den gamla skulden är betald.

Tillämpningsregler för barnomsorgstaxa

1. Taxan är gemensam för ensamstående och gifta/sammanboende personer
och för familjehemsföräldrar. Utgångspunkt för avgiftsberäkning är inkomst
i det hushåll barnet tillhör.

2. Inskolningstiden är 5 dagar och avgiftsfri, därefter uttas avgift från första
placeringsdagen.

3. Avgiften grundar sig på familjens/hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

* Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning 1)
* Inkomst av näringsverksamhet 2)
* Familjehemsersättning ( arvodesdel)
* Pension ( ej barnpension)
* Livränta
* Föräldrapenning
* Vårdbidrag för handikappat barn ( arvodesdel)
* Sjukbidrag
* Sjukpenning
* Arbetslöshetsersättning
* Kontant arbetsmarknadsstöd
* Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
* Familjebidrag i form av familjepenning
* Dagpenning vid repetitionsövning

1) Till bruttoinkomst räknas även skattepliktiga förmåner såsom Ob-tillägg,
traktamente, avgångsvederlag, bilförmån, reseersättning, bonus, arvoden etc.

2) Överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen skall
tas med i hushållets bruttoinkomst. Avser endast inkomst av aktiv och/eller
passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett.

4. Om föräldrar efter separation har gemensam vårdnad, beräknas avgiften
på den förälders inkomst hos vilket barnet/barnen är mantalsskrivna.

5. Vid arbetslöshet och föräldraledighet får man behålla platsen mot att avgift
erlägges. Gäller barn 1-5 år.

Närvarotiden i familjedaghem och förskola maximeras till 15 timmar per
vecka. För skolbarn gäller 8 timmar per vecka vid arbetslöshet.
Vid föräldraledighet lämnas platsen när förälder kommer hem från BB.

6. Den som inte betalar sin barnomsorgsavgift eller träffar överenskommelse
om avbetalning mister sin barnomsorgsplats.

7. För 6-åringar som har tillsyn utöver förskoleklass beräknas avgiften som
skolbarn.

8. Uppsägning av plats och förändring av närvarotid ska ske två månader i förväg.
Avgift uttages även om barnet slutar före uppsägningstidens utgång.

Vid byte av omsorgsform mellan förskola, familjedaghem och fritidshem
upphör ej placeringen.

9. Förskolebarn placerade utifrån behov av särskilt stöd får 15 timmar per vecka
avgiftsfritt. Tid därutöver beräknas enligt taxan.

Skolbarn som har en fritidsplats ska betala för fritidshemsplats eftersom
skoltiden då räknas som pedagogisk stimulans.

Barn i förskola
Barn i förskola blir mer utsatta för infektioner än andra barn. I synnerhet gäller det de minsta barnen. Under den första tiden på förskolan brukar barn ofta bli infekterade. Små barns infektionsförsvar är inte så välutvecklat som hos äldre barn och vuxna. De flesta infektioner smittar mest när barnet just börjar få symptom och familjen inte hunnit uppfatta att barnet håller på att bli sjukt. Det är därför inte alls effektivt att låta barnet vara hemma för att hindra smittspridning.

Det är viktigt att utgå från barnets behov
Det är inte föräldrarnas eller personalens behov som är avgörande om barnet ska va hemma. Ett sjukt och hängigt barn behöver en trygg famn att krypa upp i. I en barngrupp är det ofta stimmigt och många barn konkurrerar om personalen. Barnets allmäntillstånd, hur barnet äter, sover, orkar leka och orkar med sej själv, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i barnomsorgen. Barnet ska orka vara med i de vardagliga aktiviteterna för att kunna vara i barngruppen. Beslut om ett barn ska vara hemma fattas av föräldrarna, gärna i samråd med barnomsorgspersonal.

Om barnet ofta är sjukt
Om barnet ofta är sjukt kan det vara klokt att låta barnet vara hemma några extra dagar. Efter en längre sjukdomsperiod kan barnet vistas kortare tid varje dag i barngruppen de första dagarna. Som vårdnadshavare är du självklart välkommen att vara med.

Kontakta din barnavårdscentral/vårdcentral om du behöver råd och hjälp att bedöma barnet.

Sjuk förälder eller syskon
Om vårdnadshavare blir sjuk får barnet vistas ordinarie tillsynstid inom barnomsorgen. Om ett barn i familjen är sjukt och hemma hos vårdnadshavare får det barn som är friskt vistas sin ordinarie tid i barnomsorgen.

Vill du veta mer
Om du vill ha mer om råd och tips när ditt barn är sjukt kan du läsa mer på 1177 Vårdguiden. Länken finns nedan


Specialpedagogens arbetssätt

Specialpedagogens samarbete med förskolan kan till exempel röra sig om handledning och samtal med personal och vårdnadshavare, besök i förskolan kring enskilt barn eller grupp. Att bidra med andra och nya infallsvinklar och perspektiv att se och förstå situationen på. Insatser för och med barn i syfte att tillsammans med arbetslaget utveckla arbetssätt och arbetsformer i verksamheten.

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. En del barn behöver mer stöd än andra, det kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Vanligtvis ges stödet i barnets ordinarie barngrupp och anpassas efter varje barns behov.

Det är förskolans ansvar att uppmärksamma barn med behov av särskilt stöd, men om du som förälder känner oro för ditt barn kan du vända dig till personalen på förskolan där ditt barn är inskrivet men även till rektor för förskolan eller direkt till specialpedagog.

Läroplan för förskolan- Lpfö 18

"Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar."

Skollagen kapitel 8 Förskola; § 9

"Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver."
"Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektor för förskolan se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda insatserna."

Anmälningsplikt

Personal inom barnsomsorg är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Detta gäller även dem som arbetar i enskilt bedriven verksamhet.


Sekretess

Sekretess gäller i kommunal skolbarnomsorg för uppgift om enskilds personliga förhållande, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider skada. Personal i enskild verksamhet har tystnadsplikt.

Att barnet har en placering vid en viss verksamhet är en offentlig uppgift som lämnas ut, såvida inte barnet har skyddande personuppgifter.


När ditt barn börjar förskolan får du och ditt barn en god introduktion. En tid efter introduktionen blir du inbjuden till ett uppföljningssamtal där du har möjlighet att få mer information och ställa frågor.

Under ditt barns förskoletid kommer du årligen bli inbjuden till utvecklingssamtal, föräldramöten och andra trevliga tillställningar som sommarfester och liknande.

Varje förskola strävar efter att skapa goda relationer med dig som vårdnadshavare, den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar är betydelsefull. Du har också alltid möjlighet att kontakta din avdelning och förskolans rektor om du har frågor och funderingar.

Edwise är en lärportal som alla förskoleavdelningar använder. Där lämnar du som vårdnadshavare in schema och inkomstuppgifter. I Edwise finns också ett forum där du som vårdnadshavare blir inbjuden och där kan du läsa om ditt barns utbildning och följa vad ditt barn upplever på förskolan genom en blogg.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson