Barnhälsoteam

Smultron i händer

Barnhälsoteam är ett forum för samverkan mellan förskolan, Individ- och familjeomsorgen samt barnavårdscentralen i Årjäng.

För barnets bästa

Barnhälsoteamet kontaktas när det finns frågetecken angående barns och gruppers utveckling ur ett socialt, medicinskt, psykologiskt och pedagogiskt perspektiv.

Syftet är att barn i tidig ålder ska få stöd för att en positiv utveckling kan ske. Stödet ska stärka det som är väl fungerande och bygga på barnets starka sidor, men med respekt för barnets begränsningar. Stödet baseras utifrån de yrkesfunktioner som ingår i barnhälsoteamet.

Teamet aktualiserar och samverkar runt företeelser där det finns anledning att agera utifrån ett barnperspektiv.

  • Barnhälsoteamets arbete ska vara känt inom förskolan, elevhälsan, barn- och familjeenheten och barnavårdscentralen.
  • Barnet och/eller gruppens behov ska tydliggöras.
  • Stödinsatser samordnas och tydliggörs.
  • Efter stödinsatserna ska barnet uppvisa en positiv utveckling.
  • Pedagogerna ska känna att de fått stöd och hjälp av barnhälsoteamets insatser.

Ärenden anmäls till någon i teamet senast en vecka i förväg.

Teamets samordnare tar emot ärenden och kallar till barnhälsoteamet.

Varje yrkesfunktion ansvarar för dokumentation av de egna insatserna.

Ärenden föredras av frågeställaren. Samtycke ska undertecknas av vårdnadshavare.

Barnhälsoteamet träffas tre gånger per termin.

Samtalsstöd ges i ärendet. Behov tydliggörs genom samtalet och därefter

beslutas om de stödinsatser som barnhälsoteamet i samråd med frågeställaren finner lämpliga.

Varje samtal utvärderas utifrån tanken att barnet ska stödjas utifrån sina starka sidor och det som är väl fungerande.

Barnkonventionen ställer krav på att barn oavsett bakgrund ska ses som kompetenta och handlingskraftiga och att de har rätt till stöd och skydd.

Fyra artiklar i barnkonventionen visar vägen för hur helheten ska tolkas.

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna och de slår fast att:

  • Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet.

Barnhälsoteam Årjäng/Töcksfors

Barnomsorgschef: 0537-14148

BVC-sköterska Årjäng 0573-14926, 0573-14925

BVC-sköterska Töcksfors 0573-14966

Individ- och familjeomsorg växel 0573-141 54

Specialpedagog: 0573-14048

Samordnare: 0573-14114

Vid behov sker psykologkonsultation hos mödra- och barnhälsovårdspsykologen.

Förskoleverksamheten ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Lpfö 18). Förskoleverksamheten ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling

skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver

(Skollagen 2 kap 3 §).

Barnhälsovården erbjuder under barnets första sex levnadsår ett basprogram till familjer med rådgivning, stöd i föräldraskapet, utvecklingsuppföljning och hälsoövervakning. Genom detta kan barnhälsovården även förebygga och upptäcka både fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker i barnets närmiljö och i samhälle.

Socialtjänsten ska verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden där deras personliga, fysiska och sociala utveckling främjas. Socialtjänsten ska med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som visat tecken på ogynnsam utveckling, samt sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver.

Socialtjänstens arbete ska utföras i nära samarbete med hemmen

(Socialtjänstlagen 5 kap 1§).

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson