Fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Man med funktionsnedsättning får hjälp vid datorn.
Man med funktionsnedsättning får hjälp vid datorn.

Många människor har olika former av funktionsnedsättning. För en del innebär det begränsningar att leva ett aktivt och självständigt liv.

Vilket stöd kan man få?

Stöd till personer med fysisk funktionsnedsättning finns i form av hjälp i hemmet, boende, daglig verksamhet, korttidsvistelse, fritidstillsyn, personlig assistent och ledsagarservice.

Insatser prövas enligt Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatser prövas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS syftar till att personer, under 65 år, med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem gäller lagen för?

 1. Personer medutvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. Personer med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

De insatser som kan beviljas är

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
 2. Personlig assistent
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet

Region Värmland ansvarar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd. Insatsen innebär rätt till kvalificerat expertstöd av personer som har särskild kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättningar. Årjängs kommun ansvarar för de övriga nio punkterna.

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst Länk till annan webbplats., skriftligt eller muntligt hos kommunens socialsekreterare.

Avgifter

Samtliga LSS-insatser är avgiftsfria. Kostnader tas ut av kommunen för den enskildes hyra i samband med boende, vissa fritids- och kulturella aktiviteter, mat samt för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Relaterade länkar finns längst ner på sidan.

Personer med funktionsnedsättning och som har ett stort och omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service. De olika boenden är inte inriktade enbart mot en specifik funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar finns i första hand familjehem att tillgå. För de som behöver särskilt mycket vård och stöd av personal dygnet runt kan bostad med särskild service för unga vara ett alternativ.

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad

Är avsett för personer som har ett stort och omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Passar personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Organiseras med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Annan särskild anpassad bostad

Är ett boendealternativ med viss fysisk grundanpassning till personer med funktionsnedsättning, men utan fast bemanning av personal. Stöd kan ges genom exempelvis hemtjänst, boendestöd eller personlig assistent.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver mycket omfattande praktiskt stöd kan du få personlig assistans. Det innebär att man till exempel kan få hjälp med personlig hygien, att äta, av- och påklädning eller kommunicera med andra.

Man kan få personlig assistans av kommunen eller ekonomiskt stöd för att anlita ett kooperativ eller privat bolag.

Relaterade länkar finns längst ner på sidan.

Om man på grund av sin funktionsnedsättning har svårt för att delta i aktiviteter utanför hemmet kan man få en ledsagare som hjälp.

Syftet är att göra det lättare att komma ut i samhället och delta exempelvis i fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner, gå på bio eller teater eller bara ta en promenad.

Relaterade länkar finns längst ner på sidan.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

Syftet är att tillgodose familjers behov av stöd för att kunna arbeta och erbjuda ungdomarna en trygg situation och en meningsfull sysselsättning.

Telefonnummer Kortis/Fritids Galaxen: 072-2370131

Relaterade länkar finns längst ner på sidan.

För den enskilde kan korttidsvistelse vara en möjlighet till miljöombyte och social samvaro med andra. Samtidigt ger det avlösning till den enskildes familj.

Korttidsvistelse innebär att personer tillfälligt eller under en kortare period eller längre tid vistas på korttidshem, hos en familj eller på annat sätt, till exempel i en lägerverksamhet.

Telefonnummer: Kortis/Fritids Galaxen: 072-2370131

Relaterade länkar finns längst ner på sidan.

En kontaktperson är som en vän eller medmänniska som kan hjälpa dig med sociala kontakter och fritidsaktiviteter. En kontaktperson är någon som du regelbundet träffar för att göra något trevligt tillsammans med.

Insatsen kontaktperson utgör inte något professionellt stöd utan ges av en medmänniska med engagemang och intresse för andra människor.

Har du funderat på att bli kontaktperson? , 257.3 kB.

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra olika aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon. Avlösarservice kan ges regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Relaterade länkar finns längst ner på sidan.

Synnedsättning

Syncentralen Hagahuset i Karlstad har ansvar för hjälpmedel till synsvaga, synskadade och blinda.

Det kan vara individanpassade optiska lösningar, tekniska lösningar eller hjälpmedel för att kunna orientera sig. På syncentralen finns specialister som hjälper till att träna in hjälpmedel, lära ut nya strategier och ger råd och stöd.

Hörselnedsättning

Hörselvården i Värmland erbjuder habilitering, rehabilitering, tolktjänst samt hörselteknisk service till länets invånare i alla åldrar.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett arbete kan du få delta i en daglig verksamhet. Daglig verksamhet syftar till att ge dig en sysselsättning som du finner meningsfull.

Daglig verksamhet är en insats som vänder sig till personer som är i yrkesverksam ålder, saknar arbete och inte utbildar sig. Endast de personer som har utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller hjärnskada i vuxen ålder med stora svårigheter har rätt till insatsen.

Sysselsättningen kan liknas vid ett vanligt arbete och ska vara anpassad efter den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Innehållet varierar allt från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag, i grupp eller enskilt. Exempel på arbetsuppgifter är montering och paketering, diverse utomhusarbete, textil och handarbete, postkörning och externa placeringar.

Får jag någon ersättning?

När du är på daglig verksamhet får du habiliteringsersättning, 75 kronor för en hel dag och 37 kronor för en halv dag.

Får jag några kostnader?

Om du väljer att köpa lunch på daglig verksamhet får du betala kommunens aktuella lunchpris. Kostnader för fika tillkommer också.

Hur tar jag mig till daglig verksamhet?

För dig som inte klarar att resa själv finns det i vissa fall möjlighet att få hjälp med transport.

Våra verksamheter

 

Kommunens socialpsykiatri är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning som önskar stöd i vardagslivet.

Många människor har olika former av funktionsnedsättning. För en del innebär det begränsningar att leva ett aktivt och självständigt liv.

Socialpsykiatrins verksamheter riktar sig till personer med psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning och/ eller kognitiv funktionsnedsättning. Socialpsykiatrin i Årjäng består av två olika verksamheter:

Dagverksamhet och boendestöd.

Vem kan få stöd?

 • Personer som är 18 år eller äldre som har en psykisk sjukdom eller störning som orsakar en funktionsnedsättning i sådan grad att den inverkar på den dagliga livsföringen.
 • Funktionsnedsättningen ska bedömas som långvarig.

Så här får du stöd

 • Du ansöker om insatsen , 221.4 kB. själv eller tillsammans med din juridiska företrädare (god man eller förvaltare).
 • Du kan ansöka muntligt eller skriftligt.
 • Du träffar en socialsekreterare som gör en utredning utifrån din ansökan.
 • Du får ett skriftligt beslut som skickas hem till dig.

Personligt ombud

De personer som är över 18 år och har en omfattande psykisk funktionsnedsättning som innebär stora hinder för ett fungerande vardagsliv kan få hjälp av ett personligt ombud.

Vad är ett personligt ombud?

 • Är den enskildes ombud och arbetar på uppdrag av den enskilde, enligt den enskildes behov och önskemål.
 • Arbetar oberoende av myndigheter och andra verksamheter.
 • Hjälper den enskilde att få det stöd och den service den enskilde har rätt till enligt lag.
 • Kan företräda den enskilde i kontakter.
 • Kan hjälpa den enskilde att samordna samhällets insatser.
 • Personligt ombud ersätter inte annan funktion i samhället, exempelvis boendestöd.

Dagverksamhet

Om du har en psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa eller upplever ensamhetsproblematik är du välkommen till vår dagverksamhet.

Dagverksamheten är en öppen verksamhet vilket innebär att du inte behöver ett beslut från socialtjänsten för att delta.

På dagverksamheten erbjuder vi olika aktiviteter och meningsfull sysselsättning i samråd med dig som deltagare.

Dag verksamheten har öppet: Mån- Fre kl. 10.00-15.00

Besöksadress: Nyponvägen 6, i Årjäng.

Boendestöd

Boendestöd är en insats enligt SOL som ges i den enskildes egna bostad utifrån individuella behov. I boendestödsteamet arbetar personal alla dagar i veckan. Personal som besöker dig i hemmet har som uppgift att motivera och stötta dig i din vardag så att du kan känna dig trygg, aktiv och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Stödet är motiverande och ska leda till att du kan leva så självständigt som möjligt.

Exempel på boendestödinsatser kan vara stöttning med:

 • Att skapa sociala kontakter
 • Att utveckla och träna dina egna förmågor och färdigheter
 • Motiverande samtal
 • Struktur i vardagen
 • Planering
 • Kontakt med myndigheter
 • Att hitta en meningsfull sysselsättning
 • Handling
 • Tvätt
 • Promenader
 • Matlagning

Socialsekreteraren kommer att ställa frågor och du berättar om dina behov och önskemål. Socialsekreteraren gör sedan en utredning och bedömer om du är berättigad till boendestöd och i så fall i vilken omfattning.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund