Sjukvård/Tandvård

Ung och gammal håller hand.
Ung och gammal håller hand.

Kommunens hälso- och sjukvård vänder sig till kommuninvånare från sju år som på grund av långvarig medicinsk, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin vårdcentral.

Till dig som vill besöka en tandläkare och få tandvård ska vända dig till folktandvården eller till en privat tandläkare. Om du har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Kommunen ansvarar för:

Hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag.

Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Hälso- sjukvård

Kommunens sjuksköterskor, kan också utföras av annan omvårdnadspersonal på uppdrag av dessa, utför hälso- och sjukvård.
Sjuksköterskorna arbetar på de särskilda boendena eller i geografiskt indelade områden och sjukvården bedrivs dygnet runt.
Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Du kan också ringa 1177 för att få råd.
Vid akuta situationer ringer du 112.

På rehabiliteringsenheten arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeut tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga till att leva ett så aktivt liv som möjligt.

Region Värmland ansvarar för:

Sjukvård och behandlingar vid till exempel Centralsjukhuset, vårdcentraler samt i vissa fall i det egna hemmet.

Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral eller till din egen "husläkare". För de personer som bor på vårdboende har Region Värmland utsett en patientansvarig läkare, PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Demenssjuksköterska

Det är en resursperson för de i kommunen som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och som har frågor och funderingar kring sjukdomen och de problem som den kan medföra,

Demensköterskan arbete innebär:

 • Ge information, råd och stöd till personer med demenssjukdom och/eller närstående vid t.ex. anhörigträffar, hembesök, telefonsamtal.
 • Informera om demensutredning.
 • Informera om den hjälp/stöd som finns att tillgå och till vem man skall vända sig
 • Förklara/beskriva olika beteenden som beror på sjukdomen och ge tips/idéer om hur man kan underlätta för den sjuke och vårdare.
 • Medverka vid Sammanhållen journalföring hembesök och vårdplanering tillsammans med socialsekreterare.
 • Handleda personal inom hemtjänsten och särskilda boenden i omvårdnadsarbetet.

Hemsjukvård är samlingsnamn för all kommunal hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet eller i särskilt boende upp till sjuksköterskans kompetens nivå. Kommunens ansvar gäller personer från sju år som efter upprättad vårdplan är inskrivna i hemsjukvården.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i hemmet.
Det kan till exempel vara hjälp med

 • mediciner
 • injektioner
 • såromläggningar
 • provtagningar
 • vård i livets slutskede

Arbetet i hemsjukvården regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvård erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder och gäller personer från 7 år och uppåt.
Hemsjukvården utförs av legitimerad personal (sjuksköterska, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut). Sjukvårdsinsatser kan även utföras av undersköterskor och vårdbiträden efter instruktion från legitimerad personal. Sjukvårdsinsatser av läkare är alltid landstingets ansvar.

Inskrivning i hemsjukvården

Om du har behov av hemsjukvård kontaktar du sjuksköterska/distriktssköterska där du bor. Det är sjuksköterskan/distriktssköterskan som gör bedömningen om du omfattas av hemsjukvård eller ej. Om sjuksköterskan/distriktssköterskan bedömer att du inte kan ta dig till vårdcentralen så skrivs du in i hemsjukvården. I samband med bedömning och beslut om hemsjukvård får du besked om hur länge insatsen beräknas pågå. Omprövning av beslutet om hemsjukvård kan bland annat ske om ditt hälsotillstånd förbättras så att du kan börja gå till vårdcentralen istället.

Information och samtycke

I samband med första besöket av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal får du även information om kontaktuppgifter till berörd personal. Du kommer att tillfrågas om samtycke, till exempel för informationsöverföring mellan olika vårdgivare, tillgång till din journal hos annan vårdgivare och deltagande i kvalitetsregister. Att lämna samtycke är frivilligt, men om du till exempel inte lämnar samtycke till informationsöverföring till annan vårdgivare så måste du själv ta ansvar för att vårdgivaren får korrekt information om dig och din hälsa.

Läkarkontakt

Om du har behov av kontakt med läkare har du själv eller anhörig rätt att ta den kontakten även om du är inskriven i hemsjukvården. Kommunens personal kan hjälpa dig med den kontakten om du vill. Om du själv kontaktar vårdcentralen eller sjukhuset måste du sedan kontakta kommunens sjuksköterska för att till exempel meddela ändring av medicinering.

Din upplevelse kan bidra till en bättre vård.

KONTAKT Telefon Patientnämndsenhetens handläggare har telefontid: Helgfria vardagar 10.00–11.30 och 13.00–14.30 Tel. 010-831 42 15

Närsjukvårdsteam

I teamet ingår läkare, sjuksköterskor och vårdadministratör. Vid behov kan du även få hjälp av personer med andra yrken, som till exempel fysioterapeut och dietist. Teamet har ett nära samarbete med din kommuns distriktssköterskor och socialsekreterare och ibland gör alla hembesök tillsammans.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund