Avgifter Stöd och Omsorg

Kvinna håller i pengar.
Kvinna håller i pengar.

Här finner du information om avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende och hur vi räknar ut vad du ska betala och vad som påverkar din avgift. Avgifter inom vård och omsorg är inkomstbaserade och beräknas enligt Socialtjänstlagen.

Maxtaxa

Maxtaxa är den högsta avgift som kommunen får ta ut gällande insatser från hemtjänsten, larm, hälso och sjukvård, korttidsvård, samt vård och omsorg på särskilt boende. Maxtaxan är 2 359:-/kalendermånad. Den baseras på prisbasbeloppet som är 52 500 kronor.

Beräkning av avgift

När man fått beviljat hjälp eller stöd från kommunen, får man en blankett "Inkomstförfrågan".
Det är viktigt att inkomstförfrågan fylls i, kopia av deklaration bifogas och skickas tillbaka till kommunen, för att avgiften ska kunna beräknas och eventuellt reduceras.
Om inkomstförfrågan inte skickas in, eller om man väljer att inte lämna begärda uppgifter, kommer avgift tas ut enligt taxan, dock högst maxtaxa.

Minimibelopp

Minimibelopp är den summa som ska täcka dina hushållskostnader för mat, kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel.
Minimibeloppet för ensamstående är per månad 5 653 kronor och för sambo/makar 4 707 kronor.

Beloppet är knutet till prisbasbeloppet och ändras när prisbasbeloppet ändras.
Minimibeloppet kan ökas om man har extra kostnader för fördyrad kost, kostnad för God man och beloppet ökar med 10 % om man är 60 år eller yngre.
Vid boende på särskilt boende minskar minimibeloppet för att man tar del av gemensamma möbler mm. Minimibeloppet ökas för fördyrad kost, när man bor på särskilt boende.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är summan av minimibeloppet med eventuella tillägg för fördyrande kostnader eller avdrag.

Inkomst

Inkomst är nettot av din inkomst, som t ex pensioner och kapitalinkomster. Makars inkomst sammanräknas och delas på två.

Bostadskostnad

Bostadskostnad är den faktiska boendekostnaden. Har man bostadstillägg, dras det från hyran. Även hushållsel dras av och efter dessa avdrag får man den faktiska boendekostnaden.
Bor man i eget hus, beräknas hyran med hjälp av en schablon där boytan är grunden för uträkningen. Är man gift eller sambo delas bostadskostnaden på två.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: zandra vestlund