Serveringstillstånd

Ett bord utomhus som är dukat och dekorerat
Ett bord utomhus som är dukat och dekorerat

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som är till för att skydda människors hälsa. För att få servera spritdrycker, vin och starköl i Årjängs kommun krävs ett serveringstillstånd från bygg- och miljönämnden.

Vad är ett serveringstillstånd?

Det är ett tillstånd för att få servera alkohol. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd finns enligt Alkohollagen. Med försäljning menas varje form av handel med alkoholdrycker mot ersättning. Servering av alkohol på restaurang är en form av försäljning. Ersättningen kan vara betalning i pengar.

 • för stadigvarande alkoholservering till allmänhet på en restaurang
 • för stadigvarande servering av alkohol till slutna sällskap (t.ex. föreningar eller företag) i festvåningar eller klubblokaler.
 • för tillfällig servering till allmänheten, t.ex. vid festivaler och konserter.
 • för tillfällig servering till slutet sällskap, t.ex. personalfester och bröllop.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

 • avser ett enstaka tillfälle, för i förväg bestämda personer. Detta innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. 
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna (självkostnadspris). Det innebär att det vare sig får finnas vinstintresse gällande försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Säljs det andra varor i samband med evenemanget är villkoret inte uppfyllt. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart blir tillämpligt för rent privata tillställningar.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Det innebär att servering inte får ske i en restaurang, café eller annan livsmedelsanläggning.

Observera att alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att servering av alkohol ska få ske utan tillstånd.

 • att du har fyllt 20 år
 • att du inte blivit dömd för något brott de senaste åren
 • att du kan visa på ekonomisk skötsamhet, t.ex. att du sköter din bokföring och betalar dina skatter och avgifter i tid
 • att du kan redovisa hur du finansierat verksamheten
 • att du genomför och klarar Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i alkohollagen.

Kravet på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra personer med betydande inflytande (PBI) i verksamheten, t.ex. restaurangchef, ledamöten och finansiärer. Det innebär att kommunen kan kontrollera även dessa personer vid en ansökan om serveringstillstånd.

För att serveringstillstånd ska kunna beviljas ställs också en rad krav på lokalen där alkoholserveringen är tänkt att ske (serveringsstället).

 • att det finns ett eget kök för tillagning av mat och att maten lagas på plats. Större delen av måltiden ska lagas från grunden.
 • att det finns ett varierat utbud av maträtter. Detta innebär att det finns flera olika förrätter/smårätter, huvudrätter och efterrätter att välja på.
 • att det finns ett tillräckligt antal sittplatser för matservering.
 • att lokalen godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
 • att serveringen inte orsakar problem för ordning och nykterhet eller medför risk för människors hälsa. Det kan t.ex. handla om risk för att grannar blir störda eller att verksamheten ligger nära en skola.

Ansökan

Det finns olika serveringstillstånd som ställer olika krav. Ansökan kan göras för stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten eller slutna sällskap. 

Tillstånd för servering av alkohol kan beviljas på olika sätt:

 • Stadigvarande servering till allmänheten (vanligtvis till restauranger).
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler).
 • Tillfällig servering till allmänheten (t.ex. vid festivaler).
 • Tillfällig servering till slutet sällskap (personalfester, bröllopsfester och liknande).
 • Cateringtillstånd (kräver att verksamheten har ett stadigvarande serveringstillstånd och ett eget kök för tillredning av mat).
 • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus i föreställning).
 • Trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt).
 • Provsmakning (tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod).
 • Stadigvarande utvidgning av befintligt serveringstillstånd (t.ex. uteservering eller utökad serveringsyta).
 • Stadigvarande utökning av befintligt serveringstillstånd (av serveringstiden).
 • Tillfällig utökning/utvidgning av befintligt serveringstillstånd (t.ex. utvidgad serveringsyta eller utökad öppettid vid enstaka tillfälle).

Ny ansökan måste göras när ett stadigvarande tillstånd ska ändras vid utökad serveringstid eller utvidgad serveringsyta.

När du har skickat in din ansökan registreras den hos kommunen och alkolholhandläggaren kontaktar dig för att boka ett möte. Du får en lista med alla handlingar som behövs för din ansökan. Observera att ansökan inte behandlas förrän ansökningsavgiften har kommit in till kommunen. Normal handläggningstid är cirka 6-8 veckor. Handläggningstiden är dock beroende av hur snabbt handlingarna kommer in.

Alkoholhandläggaren granskar dina handlingar och påbörjar en utredning. Din ansökan skickas på remiss till berörda kontor och andra myndigheter.

Andra som kan ges möjlighet att yttra sig är t.ex. hyresvärd och närboenden.

Myndigheterna ska göra en bedömning av dina förutsättningar för att kunna servera alkohol. Remissvaren som bygg- och miljökontoret får, kan göra att du behöver skicka in nya uppgifter. Utifrån inkomna synpunkter görs sedan en bedömning av alkoholhandläggaren.

Flera andra myndigheter får göra en bedömning av din ansökan. Vi skickar remiss till:

Remissinstanser

Du får som sökande ta del av de uppgifter som inkommit till bygg- och miljökontoret, bland annat om remissvar går dig emot (negativa) eller om det är något du behöver ordna som till exempel brandskyddsdokumentation. Om utredningen bara innehåller de uppgifter du inkommit med och alla remissvar inte går dig emot (positiva) får du inte se utredningen som görs av alkoholhandläggaren innan beslut fattas av bygg- och miljönämnden.
Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett serveringstillstånd eller ett avslag som betyder att du inte får tillstånd.
Blir beslutet ett avslag finns möjligheten att överklaga till Förvaltningsrätten.

Uteservering

En uteservering är antingen en fast altan eller en tillfällig utvidgning av serveringsytan till exempel för en trottoar. En uteservering ska vara en avgränsad yta. Det kan vara flera tillstånd du behöver söka för din uteservering och det finns också flera regler som behöver följas. Det handlar om allt från serveringstillstånd och hur du får placera din uteservering till vad som gäller för städning, ljudmiljö och uppvärmning.

En uteservering påverkar ljudvolymen i omgivningarna, särskilt om man öppnar fönster och dörrar när musik spelas i restauranglokalen.
Restaurangen får gärna spela musik för sina gäster, men den ska inte störa de som bor nära restaurangen.

Rökning är förbjuden på uteserveringar. Det är inte heller tillåtet i anslutning till uteserveringar, eftersom besökare inte ska utsättas för rök. Rökrum eller rökrutor får inte ordnas på uteserveringar. Rökförbudet gäller även e-cigaretter, vattenpipor, örtprodukter för rökning och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd eller provsmakning av alkoholdrycker ska avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Statens folkhälsoinstitut för att visa att du har kunskaper om alkohollagen.

Tillsyn

Kommunens tillsynen består av en yttre och en inre tillsyn.

Det är kommunen som tillsammans med polisen utövar tillsynen över servering av alkoholdrycker. Att dessa myndigheter samarbetar är nödvändigt och avgörande för att skapa en god restaurangmiljö. Polisen har en nyckelroll som tillsynsmyndighet av restaurangerna.
Länsstyrelsena har tillsynen över kommunerna och Folkhälsomyndigheten har ansvar över Länsstyrelsernas tillsyn.

Alkohollagen utgår från att om du som företagare sköter din och företagens ekonomi, enligt alla regler som finns. Det finns även ett krav på att du är ostraffad under hela den tid du är med i ett bolag som har serveringstillstånd. Vid en inre tillsyn kontrolleras därför bolagets ekonomi och vissa uppgifter om ägarna och andra personer med betydande inflytande (PBI). Det sker genom att kommunen skickar förfrågningar - remisser - till andra myndigheter (Skatteverket, Kronofogdmyndigheten och Polisen)

Tillsynen bidrar till att alla företag ska sköta sig och kunna existera i en sund konkurrens. Den inre kontrollen är också till för att hitta de företag som eventuellt inte följer alkohollagen eller samhällets andra regler.

Kommunen gör varje år en inre tillsyn på bolag som har serveringstillstånd.

De här punkterna är viktiga att uppfylla för att du ska få grönt ljus vid en inre tillsyn:

 • Se till att följa lagar, regler och alla villkor som finns i bolagets serveringstillstånd.
 • Deklarera alla dina företag och dig som fysisk person enligt reglerna.
 • Du behöver betala skatter och avgifter i tid (det ska finnas pengar på ditt skattekonto det datum Skatteverket drar skatten). Betalas inte skatten i tid kan detta komma att påverka ditt tillstånd.
 • Du behöver bokföra enligt reglerna som finns.
 • Du behöver se till att följa alla regler kring kassaregister.
 • Du behöver se till att dina gäster alltid erbjuds kvitto.
 • Du behöver se till att följa alla regler kring personalliggare.
 • Du behöver lämna in årsredovisning.
 • Du behöver lämna in korrekta uppgifter i din restaurangrapport - läs mer om det här.
 • Kort och gott följa alla administrativa regler som finns. Vi kan rekommendera att du tar hjälp av en auktoriserad revisor.
 • Anmäla förändringar som kan påverka kommunens tillsyn av bolaget eller restaurangen, vid osäkerhet ring och fråga. Förändringar innebär allt som inte ser ut som när du fick ditt tillstånd (t.ex. ändring i styrelsen, telefonnummer, adress, öppetider eller om restaurangen har stängt under en lägre tid).
 • Om någon i bolaget har begått brott/haft problem med rättvisan det senaste året bör du kontakta alkoholhandläggaren och höra om det påverkar bolagets serveringstillstånd.

Detta behöver du som tillståndshavare veta för att den yttre tillsynen ska fungera så bra som möjligt.

Kommunen och polisen kan komma på tillsyn till serveringsstället när som helst utan att föranmäla detta. Du ska vara beredd på att vi kan vilja se alla serveringsytor och lager. Minst en serveringsansvarig ur personalen ska finnas på plats och kunna hjälpa oss vid besöket.

Vi tittar bland annat på att ingen underårig serveras alkohol, blir överserverad eller är påverkad av narkotika, att serveringslokalen är överblickbar och att det finns tillräckligt med personal för att ha kontroll. Vi kan också titta i personalliggaren och begära ut ett x-kvitto ur kassan.
Vi kontrollerar också att ni följer vad som beslutats i serveringstillståndet som när det gäller tider, serveringsytor med mera.

Det ska enligt alkohollagen råda ordning och nykterhet på serveringsstället. Enligt lagen anses en person vara överserverad om han eller hon är "märkbart påverkad".

Se berusningstrappan , 322.1 kB.

Några kom-ihåg

 • Ingen underårig får serveras alkohol (person under 18 år)
 • Ingen överserverad eller är påverkad av annat berusningsmedel (narkotika) får serveras.
 • En person som blivit märkbart påverkad får inte vara kvar på serveringsstället utan ska avvisas/skickas hem.
 • En serveringsansvarig måste alltid finnas på plats under hela serveringstiden.
 • Serveringsytan övervakas av personalen.
 • Ordningen på serveringsstället är god.
 • Gäster får inte ta med sig dryck från eller till serveringsstället.
 • Ett varierat utbud av mat måste kunna serveras under hela serveringstiden.
 • Efter klockan 23.00 går det bra att servera en enklare barmeny. Snacks räcker inte (men köket måste vara öppet under hela serveringstiden).
 • Inga kombinationserbjudande eller rabatter på alkohol är tillåtet. ”Happy hour” innebär att både mat och alkohol ska vara billigare.
 • Alkoholfria alternativ ska finns och marknadsföras (inte bara läsk).
 • Påträngande marknadsföring är inte tillåten.
 • Totalt förbud för bjudning av alkohol råder.
 • Bara den alkohol som köpts in av tillståndshavaren får förvaras på serveringsstället (ingen medhav alkohol får förvaras på serveringsstället).
 • Serveringsstället ska var utrymt 30 minuter efter stängningstid (den tid som gäller i tillståndet).
 • Brandsäkerheten är godkänd.
 • Om du i ditt tillstånd har villkor om att uteserveringen ska vara stängd tidigare än själva restaurangen får ingen sitta kvar utomhus och dricka alkohol.
 • Kommunen kan kontrollera personalligaren.
 • Kvitto ska alltid lämnas.
 • Kommunen kan begära ut ett x-kvitto ur kassan.

Utbildning

Här finner du information om metoden ansvarsfull alkoholservering (AAS). Metoden syftar till att uppnå en god miljö för alkoholservering. Det sker genom utbildning av den som arbetar inom restauranger och krogar, samt genom samverkan mellan kommunen och polisen.

Metoden syftar till att minska våld kopplat till alkoholservering på restauranger och krogar. Det görs genom ett aktivt arbete för att minska berusningsgraden inom restaurangbranschen och att hindra alkoholservering till minderåriga. Genom utbildning och kunskap hos serveringspersonal skapas en god miljö utan störningar. Samverkan med kommunen och polisen har visat sig vara en viktig utgångspunkt för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Årjängs kommun anordnar utbildning för serveringspersonal varje år. Inbjudan till denna utbildning skickas ut till alla restauranger inom kommunen.

Andra tillstånd du kan behöva söka

 • Bygglov för uteserveringen.
 • Markupplåtelse från kommunen, det vill säga hyra ut mark tillfälligt, för exempelvis uteserveringar, marknader och evenemang. Det kallas markupplåtelse och gäller offentliga platser. För att få hyra mark tillfälligt behöver du polistillstånd.
 • Markupplåtelse från fastighetsägaren (ej kommunen).
 • Offentlig tillställning så som danstillställning, marknader, mässor, tivoli, serveringstält med mera hos Polismyndigheten. Länk till annan webbplats.
 • Offentlig plats så som uteservering, byggetablering (placering av container, byggsäck, byggnadsställning), försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen), placering av skylt, bord eller scen hos Polismyndigheten. Länk till annan webbplats.
 • Registrering av livsmedelsanläggning hos livsmedelsinspektören på bygg- och miljökontoret.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: erika ståhl