Vissa receptfria läkemedel

Den näringsidkare som har för avsikt att sälja receptfria läkemedel måste anmäla detta till Läkemedelsverket.

Anmälan, ändring av uppgifter eller avanmälan

Innan du påbörjar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Vid ändringar i verksamheten ska du skicka in en ändringsanmälan till Läkemedelsverket. Det gäller bland annat ändrade uppgifter om företaget eller försäljningsstället som till exempel kontaktuppgifter, adressändring, namn och organisationsnummer. 

Du måste även avanmäla när du ska sluta sälja receptfria läkemedel. Du får inte ha receptfria läkemedel kvar i butiken för försäljning, efter avslutsdatum. Läkemedelsavfall kan skada miljön och får inte slängas bland sopor eller avlopp. Dina kvarvarande läkemedel ska därför destrueras av företag som gör det på ett säkert sätt.

Åldersgräns

Den som säljer läkemedel måste förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får heller inte säljas om man misstänker att läkemedlet kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (d.v.s. langning). Det ska på försäljningsstället finnas en tydlig och klart synbar skylt om åldersgränsen samt langningsförbud. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader.

Egenkontroll

Den som säljer receptfria läkemedel måste ha ett egenkontrollprogram. Avsikten med egenkontrollen är att underlätta och effektivisera tillsynen. Den är även tänkt att ge näringsidkaren hjälp med att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten.

Tillsyn

Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen av försäljningsställena och Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen. Läkemedelsverket har bland annat möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson