Tillsyn av räddningstjänsten

Bok lagen om skydd mot olyckor.
Boken med lagen om skydd mot olyckor

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera att du uppfyller de krav som samhället ställer på dig som fastighetsägare och verksamhetsutövare. Räddningstjänsten gör framförallt tillsyn enligt två lagstiftningar, Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Tillsyn enligt LSO

De flesta tillsyner som räddningstjänsten genomför görs enligt Lagen om skydd om olyckor Länk till annan webbplats.. Utöver den rena lagtexten finns det ett flertal föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bland annat om brandvarnare och systematiskt brandskyddsarbete.

Tillsyn enligt LBE

Hanterar verksamheten brandfarlig vara görs det även tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Länk till annan webbplats. Till denna lagstiftning finns det även föreskrifter och allmänna råd.

Vi bokar tid och plats med fastighetsägare och verksamhetsutövare. Vi börjar med att gå igenom det systematiska brandskyddsarbetet Länk till annan webbplats., det vill säga vi tittar igenom din dokumentation och kommer med förslag på förbättringar eller krav på förändringar. Därefter går vi ut i verksamheten och tittar på hur väl verkligheten överensstämmer med de dokument som förevisats. Även här skriver vi rekommendationer och krav. Efter några dagar kommer det ett tillsynsprotokoll där vi kommunicerar vår syn på brandskyddet och om brister som kräver åtgärd upptäckts så kommer det skickas ett föreläggande om åtgärd med tidpunkt för när det senast ska vara åtgärdat.

Kvittens på åtgärdade brister

Kvittens på att åtgärderna i föreläggandet gjorts kan ske på lite olika sätt beroende på typ och allvarlighetsgrad. Ibland räcker ett mail med foto och ibland krävs en efterkontroll på plats.

Skulle inte åtgärderna vara utförda i tid så kan räddningstjänsten vidta någon av följande åtgärder:

  • Räddningstjänsten kan skriva ett föreläggande som förenas med vite, det vill säga du får ett vite motsvarande kostnaden för åtgärden. Detta beslut fattas av Kommunstyrelsen i Årjängs kommun.
  • Räddningstjänsten kan förbjuda verksamhet i fastigheten tills dess att bristerna är åtgärdade.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg