Folkölsförsäljning

För att få sälja eller servera folköl måste du först göra en anmälan till kommunen. Folköl har en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. I alkohollagen (2010:1622) regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer folköl till konsument. Folköl får bara säljas till personer över 18 år.

Du behöver inte anmäla folkölsförsäljning om du sedan tidigare har serveringstillstånd för starkare drycker. Anmälan skall göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten. Försäljning får ej påbörjas innan anmälan har gjorts till bygg- och miljökontoret.

Detaljhandel med folköl är tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel:

  • som ingår i anläggningar som är godkända i livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade EUs förordning om livsmedelshygien.
  • som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också serveras eller säljs mat samtidigt.

Detaljhandel med folköl får även ske av de som tillverkar folköl. Sådan försäljning får ske utan krav på försäljningslokalen eller att det ska finnas mat till försäljning enligt 5 kap. 5 § 2 st. Dock måste denna typ av försäljning av folköl ske från lager beläget på tillverkningsstället.

Försäljning

För att få sälja folköl måste du ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. I en butik ska du minst sälja charkvaror, mejeriprodukter, torrvaror, grönsaker, frukt och brett sortiment av konserver liksom frysmat. I en serveringslokal ska du minst servera korv, hamburgare eller smörgås. Däremot anses inte livsmedel inom det så kallade kiosksortimentet vara matvaror. Kiosksortiment gäller glass, konfektyrer, snacks, lättdrycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt, honung, kex och liknande. Om anläggningen byter innehavare ska en ny anmälan lämnas till bygg- och miljökontoret i god tid innan. Med förändringar menas t.ex. ägarbyte, nya bolagsmän eller adress. Detsamma gäller om du vill sluta med försäljningen.

Egenkontroll

Varje företag som bedriver detaljhandel med öl är skyldiga att utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över ölförsäljningen. För denna egenkontroll ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument bland annat beskriva vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelser.

Avgifter

Bygg- och miljönämnden tar beslut om avgift inför varje år. Vid extra tillsyn utgår en avgift baserad på timtaxan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson