Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Med miljöfarlig verksamhet avses:

Definitionen för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap 1§:

 1. Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
 2. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
 3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) delas miljöfarliga verksamheter in i fyra olika kategorier:

 • A-verksamheter som ska ha mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter som ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter som ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till bygg- och miljökontoret.
 • Övriga verksamheter (U-verksamhet) som varken behöver söka tillstånd eller anmäla verksamheten.

För att veta om en verksamhet klassas som A, B eller C använder man sig av miljöprövningsförordningen.

 • Mekaniska verkstäder,
 • Bensinstationer,
 • Asfaltverk,
 • Bilskrot,
 • Fordonstvättar,
 • Kemtvättar,
 • Sortering eller krossning av berg eller andra jordarter.

Anmälningsplikt gäller även vid till exempel efterbehandling och sanering av förorenade områden.

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.

Miljöbalkens regelverk ska tillämpas av alla berörda så att:

 • Människors hälsa och miljön skyddas mot störningar
 • Natur- och kulturområden skyddas och vårdas
 • Den biologiska mångfalden bevaras
 • En god hushållning med mark och vatten tryggas
 • Återanvändning och återvinning främjas

Detta innebär att vår rätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till bygg- och miljökonotret eller i vissa fall söka tillstånd från länsstyrelsen. För en del mindre anläggningar krävs varken anmälan eller tillstånd. Vilka slags företag som måste anmäla sin verksamhet eller söka tillstånd för den, kan man främst få information om i miljöprövningsförordningen. Vissa bestämmelser om tillståndsplikt finns också i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

När anmälan inkommer till bygg- och miljökontoret görs en bedömning om platsen för verksamheten är lämplig, vilka störningar på omgivningen som kan tänkas uppkomma och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga. Dessutom ska andra myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ges ett tillfälle att yttra sig. Exempelvis räddningstjänsten om brandfarliga varor hanteras eller grannar om verksamheten ger upphov till störande lukt, buller. eller dylikt.

Du ska göra din anmälan minst 6 veckor innan verksamheten startar. Anmälan görs till bygg- och miljökontoret som är tillsynsmyndighet. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar med mera som behövs för att en riktig bedömning ska kunna göras av verksamhetens omfattning och miljöeffekter. För att göra en nyanmälan använder du blankettna som finns under aktuell sida om miljöfarlig verksamhet. Till exempel om du ska ansöka om starta eller utöka ditt lantbruk hittar du blanketten under fliken lantbruk.

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller att du vet att din verksamhet är klassade som U-anläggning men ändå vill informera bygg- och miljönämnden, använd blanketten information om miljöfarlig verksamhet.

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvar för att miljöbalken och dess förordningar följs. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna.

Eftersom de mer detaljerade bestämmelserna grundar sig på hänsynsreglerna är det viktigt att du känner till vad hänsynsreglerna innebär.

Om du driver en miljöfarlig verksamhet ska du bland annat ha kunskap om kemikaliehantering, farligt avfall och egenkontroll.

Egenkontroll

För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter gäller Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och det ska således finnas rutiner för miljökontroll inom företaget.

För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter

 • Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för frågor som regleras av miljöbalken och de beslut som gäller för verksamheten.
 • Det ska finnas dokumenterade rutiner som säkerställer att utrustning för drift och kontroll fungerar.
 • Verksamheten måste fortlöpande och systematiskt undersökas för att bedöma riskerna från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.
 • Inträffar en driftstörning, olycka eller tillbud i verksamheten, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas.
 • En förteckning ska upprättas över kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten.
 • När man tar över en miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig ska tillsynsmyndigheten upplysas om de ändrade förhållandena.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Det är viktigt att avveckling av verksamheter sker med eftertanke för att undvika miljöskador och framtida kostnader för kommande företag och fastighetsägare.

Checklista inför nedläggning:

 • Hur ska processutrustning tas om hand (gäller även tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)
 • Hur ska energianläggningen för verksamhetens produktion och uppvärmning tas om hand?
 • Hur ska avveckling och rengöring av processavloppsvatten och eventuella reningsanläggningar med kemikalier och slam göras?
 • Hur ska kemiska produkter, restprodukter, avfall och farligt avfall tas omhand? Detta gäller även rengöring och/eller borttagande av tankar och oljeavskiljare)
 • Vem tar hand om luftreningsutrustning och rengöring av ventilation?

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta bygg- och miljökontoret i god tid innan avveckling. För vissa verksamheter kan det finnas krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas innan avvecklingen. Skicka därför in en anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: fredrik karlsson