Tobak

Tobaksrökning och tobaksförsäljning omges av en rad regler och krav. Om du vill sälja tobak måste du ansöka om detta hos bygg- och miljökontoret.

Ansökan

Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Ansökan gäller för försäljning av tobak till konsumenter i detalj- och partihandel. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i automater.

Detaljhandel

Mer information rörande tobaksförsäljning i detaljhandeln återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Partihandel

Mer information rörande tobaksförsäljning i partihandeln återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Tobaksfria nikotinprodukter

Det har blivit en ny lag för tobaksfria nikotinprodukter som börjar gälla 1 augusti 2022. För att få sälja dessa produkter måste en anmälan göras till kommunen.

Villkor för tobaksförsäljning

Tillstånd beviljas enbart till sökanden (och eventuella andra personer med inflytande i verksamheten) som kan bevisas vara personligt och ekonomiskt lämpliga att inneha tillstånd för försäljning av tobak.

Dekaler

Det är inte tillåtet att sälja tobak till personer under 18 år. Varje försäljningstillfälle ska ha en åldersdekal som upplyser om detta.

Egenkontrollprogram

Alla som säljer tobak är skyldiga att bedriva egenkontroll, och att ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Detta egenkontrollprogram ska innehålla rutiner som säkerställer att tobakslagens regler följs på försäljningsstället.

Rökfria miljöer

Från och med 1 juli 2019 gäller rökförbud på följande platser:

  • Utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
  • På uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning - idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter så som konserter och mässor.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Det är även förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem.

Rökförbudet gäller även e-cigaretter, vattenpipor, örtprodukter för rökning och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Hur långt bort från en rökfri zon som det är tillåtet att röka måste bedömas från fall till fall. Syftet med lagen är att den som befinner sig i en rökfri zon inte ska besväras av rök så några meter ifrån ett rökfritt område utomhus kan vara lämpligt.

Det är den som äger fastigheten eller den som disponerar den del av fastigheten där rökförbudet gäller, som är ansvarig för att rökförbudet uppehålls.

Den som är ansvarig för en rökfri lokal eller ett rökfritt område utomhus ska informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Även plocka bort eventuella askfat eller askkoppar från områden där det tidigare varit tillåtet att röka. En verksamhetsutövare har inget ansvar att känna till eller hänvisa till en plats där man får röka.

  • Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn över bl.a. hälsovarningar och marknadsföring av tobaksvaror samt handel av tobaksvaror.
  • Inom länet utövar länsstyrelsen tillsyn i vilken ingår att bl.a. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Marknadsföringen på försäljningsstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Kommersiella meddelanden ska placeras så de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. Du får heller inte göra reklam genom kommersiella annonser i periodiska skrifter. Exempelvis tidningar, tidskrifter eller liknande som ges ut regelbundet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson