Livsmedel för företag

Burritos
Burritos

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos bygg- och miljöenheten. Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver också känna till ditt ansvar för den egna kontrollen.

För att bygg- och miljöenheten ska kunna handlägga din ansökan är det viktigt att alla efterfrågade uppgifter som är aktuella för verksamheten har fyllts i. Ansökan måste vara undertecknad av den som är juridiskt ansvarig för verksamheten för att vara giltig. Ansökan måste även innehålla kontaktuppgifter till den som är juridiskt ansvarig och ska komma in till bygg- och miljöenheten senast 2 veckor innan startdatum för din verksamhet.

För registrering och ägarbyte gäller samma e-tjänst.

Tar man över en befintlig livsmedelsverksamhet ska även denna registreras på nytt.

Den som påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att först anmält den till bygg- och miljöenheten riskerar att få betala en sanktionsavgift, som tillfaller staten. Det gäller även om du tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler det. Sanktionsavgiften kan vara från 2 500 kr upp till 75 000 kr.

Senast två veckor innan planerad start ska verksamheten anmälas till bygg- och miljöenheten. En avgift tas ut i samband med registreringen.

Om du tillverkar eller förpackar produkter av animalisk råvara för leverans till andra livsmedelsanläggningar, exempelvis slakterier eller mejerier kan anläggningen behöva registreras eller godkännas hos tex. Livsmedelsverket eller Länsstyrelsen. Mer information finns på livsmedelsverkets hemsida.

Tidsbegränsad verksamhet

Den som ska delta i en festival, mässa eller evenemang kan också behöva registrera sin verksamhet. Kontakta bygg- och miljöenheten.

Upphörande av verksamhet

När du upphör med din verksamhet ska även detta meddelas till bygg- och miljöenheten.

Dricksvatten

Du berörs av dricksvattenföreskrifterna om du i genomsnitt tillhandahåller minst 10 m³ vatten per dygn eller försörjer minst 50 personer med vatten.

Dricksvatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av föreskrifterna oavsett storlek. Det kan tex. vara ett livsmedelsföretag såsom café eller restaurang men även du som driver camping, hyr ut bostäder eller på andra sätt tillhandahåller dricksvatten till konsumenter.

Ifall man omfattas av föreskrifterna behöver man registrera sig, det kan man göra via e-tjänst till bygg- och miljöenheten.

Vanliga frågor och svar

En verksamhet som ska registreras får starta tidigast 14 dagar efter det att en komplett ansökan lämnats in till bygg- och miljöenheten. Under denna tid kommer bygg- och miljöenheten att kontakta dig om ytterligare uppgifter behövs eller om din ansökan behöver kompletteras. Först efter att bygg- och miljöenheten fått in de uppgifter som behövs görs en registrering. Registreringen innebär att uppgifter om verksamheten läggs in i ett register och vid första kontrollbesöket kontrolleras hur verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Om du får ett beslut om registrering innan de 14 dagarna gått får du givetvis starta din verksamhet.

Ett beslut om registrering är knutet till verksamhetsutövaren. Detta innebär att du som ska bli ägare, inte får ta över en verksamhet/lokal förrän du har lämnat in en ansökan till bygg- och miljöenheten för att få ett eget beslut om registrering. För att undvika att verksamheten måste stänga under handläggningstiden kan den nye livsmedelsföretagaren lämna in en ansökan innan köpet är genomfört, senast 14 dagar innan övertagandet.

Du som ansvarig för verksamheten är också skyldig att själv kontrollera om ytterligare tillstånd från andra myndigheter behövs innan du öppnar. Nedanstående aktiviteter är vanligtvis anmälningspliktiga eller kräver särskilda tillstånd:

 • Lämna in din anmälan om registrering till bygg- och miljöenheten. Här kan du också få råd och tips.
 • Kontakta bygg- och miljöenheten angående köldmedia.
 • Kontakta bygglovshandläggare angående bygglov eller ändrad användning för din lokal.
 • Kontakta samhällsbyggnadsavdelningen angående sophantering, fettavskiljare och eventuellt avtal om markanvändning.
 • Kontakta alkoholhandläggare om du vill ansöka om tillstånd att servera alkohol.
 • Kontakta polisen om du vill utnyttja mark utanför din lokal till exempel en uteservering.
 • Tänk på att även räddningstjänsten kan behöva kontaktas.

För att kunna servera eller sälja livsmedel som är säkra att äta krävs det att företaget kontrollerar sig själv med ett internt kontrollprogram, ett så kallat egenkontrollprogram. Enligt svensk livsmedelslagstiftning måste du ha ett system för egenkontroll.

Företagets ansvar

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att se till att du har ett fullständigt och väl fungerande system för egenkontroll. Företagens eget ansvar att producera säker mat är mycket tydligt uttalat i livsmedelslagstiftningen.

Egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. En god och genomtänkt egenkontroll innebär att du minskar riskerna för kunders hälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i verksamhet.

Om du vill ha hjälp med din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller till något konsultföretag. Tänk på att ditt egenkontrollprogram ska vara anpassat för just din verksamhet. I ditt system för egenkontroll ska bland annat följande ingå:

 • Uppgifter om företaget och en verksamhetsbeskrivning.
 • Beskrivning av de rutiner som är en grundförutsättning för din verksamhet.
 • Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet - från inköp till servering/försäljning.
 • En faroanalys där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering, från inköp till servering/försäljning.
 • Du måste också bestämma de kritiska styrpunkterna, d.v.s. de steg i din hantering som måste vara under kontroll för att din mat ska vara säker att äta.
 • Du ska också spara dokumentationen av kontroller (journal för egenkontroll) och beskrivning av hur du hanterat eventuella problem (avvikelser och korrigerande åtgärder). Spara dokumentationen i minst två år och var beredd att visa upp den vid kontrollbesök från bygg- och miljöenheten.
 • Systemet ska omfatta bland annat rutiner för utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll, temperatur, mottagning, avfall, spårbarhet och HACCP.

Bygg- och miljöenheten kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i kommunen. Syftet med kontrollerna är att granska att livsmedelsverksamheter säljer livsmedel som är säkra att äta. Ansvaret för att maten är säker ligger dock alltid på verksamhetsutövaren.

Hur ofta utför vi kontroller?

Alla livsmedelsanläggningar tilldelas ett antal kontroller på en fem års period. Hur ofta vi kontrollerar en verksamhet beror på vilken riskklassning verksamheten har. Bedömningen görs utifrån huvudsaklig inriktning, aktiviteter i verksamheten, produktgrupper samt verksamhetens omfattning. Vid god efterlevnad av lagstiftningen och/eller tredjepartscertifiering kan kontrollfrekvensen reduceras.

Hur går kontrollen till?

Bygg- och miljöenheten besöker regelbundet alla livsmedelsföretag i Årjängs kommun. Nästan alla inspektioner genomförs oanmälda utom ett fåtal som av olika anledningar måste föranmälas. Anledningen till en föranmälan kan exempelvis vara att inspektören behöver träffa den som är ansvarig. Vid inspektionerna kontrolleras inte bara lokalerna och hantering av livsmedel utan även kunskap och kontroll av verksamheten. Visar kontrollen att verksamheten har avvikelser som behöver följas upp kommer en uppföljande kontroll att göras. Om inspektören vid en kontroll gör bedömningen att det finns risk för människors hälsa, kan hela eller delar av verksamheten stängas.

Alla delar av en verksamhet kontrolleras inte vid varje inspektionstillfälle utan det görs stickprov bland de punkter som är relevanta för verksamheten. Det kan vara till exempel rutiner för utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll, temperatur, mottagning, avfall, spårbarhet och HACCP.

Lagstiftningen om livsmedel är gemensam inom EU. De flesta reglerna om livsmedel finns i EG-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter. Hantering av livsmedel är reglerad i livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och följdförfattningar. Lagstiftningen omfattar bland annat egenkontroll, märkning, hygien, hantering, kontroll och godkännande av livsmedelsanläggningar.

Lagstiftningen gäller hela livsmedelskedjan från råvaror till färdiga livsmedel. Varje företag ska analysera vilka risker som kan påverka livsmedlen. Livsmedelsföretagaren har hela ansvaret för att livsmedlen är säkra. Det är mycket att tänka på för den som vill starta, driva eller förändra ett livsmedelsföretag. Felaktiga rutiner kan ge allvarliga följder. Det är alltid livsmedelsföretagaren som bär ansvaret om något blir fel. Om man vill starta ett nytt livsmedelsföretag, eller vill förändra ett, behöver man känna till de krav och skyldigheter som gäller.

Livsmedelsföretagaren ska i sitt företag se till att kraven i lagstiftningen uppfylls. Företaget ska även ha rutiner för att kontrollera att kraven uppfylls (egenkontroll). Företagaren ansvarar också för att personalen har tillräckliga kunskaper om lagstiftning och livsmedelshygien i sin verksamhet.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: dominika ert