Ett ärendes gång

Skogsväg

1. En handling inkommer till kommunen

En handling kommer in till kommunen från en myndighet, ett företag eller från en privatperson. Det kan också vara en handling från någon kommunal tjänsteman eller annan nämnd i kommunen. En handling kan vara både i pappersform, som e-post eller i ett annat läsbart material.

2. Ärendet diarieförs

Handlingen registreras i något av kommunens diarium vilket innebär att ärendet stämplas med dagens datum och får ett diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in och för att underlätta sökningen av ärendet. Ett ärende påbörjas.

3. Ärendet bereds

Beredning av ärendet innebär att underlag för beslut tas fram. Detta underlag tas fram av tjänstepersoner vid de förvaltningar där kompetensen finns för att handlägga just det ärendet. Underlaget tar hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar samt kommunens egna policys och riktlinjer. Tjänstepersonen skriver ett förslag till beslut. Ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter.

4. Ett förslag till beslut

När ärendet är färdigberett förs det upp på den politiska nämndens föredragningslista (lista med ärende som ska tas beslut om). Vissa av nämndernas ärenden är delegerade till tjänstemännen att fatta beslut om.

5. Beslut

Nämnden sammanträder och beslut fattas.

6. Protokoll skrivs

7. Justering av protokoll

Protokollet skrivs under av nämndens sekreterare, ordförande och för mötet utsedd justerare.

8. Beslutet expedieras

Beslutet delges dem som är berörda av beslutet.

9. Ärendet avslutas och arkiveras

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell