Enskilt avlopp

Gul grävmaskin och gatupersonal som arbetar vid vattenläcka

Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk. Nedan finns information om hur du ansöker om tillstånd för enskilt avlopp.

För att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (WC) eller för att ansluta WC till en befintlig anläggning, som tidigare bara belastats med vatten från bad, disk och dusch (BDT), krävs tillstånd från kommunens bygg- och miljönämnd.

När krävs tillstånd?

Tillstånd från Bygg- och miljönämnden krävs om du ska:

 • Inrätta en enskild avloppsanordning med ansluten WC.
 • Ansluta WC till befintlig avloppsanordning.
 • Vid påkoppling av urinsorterande vattenspolande toalett eller liknande till en befintlig BDT-anläggning.
 • Ändra plats för en avloppsanordning (även om du har tillstånd för en sådan anordning för din fastighet).
 • Ändra typ av avloppsanordning eller utsläppspunkt.
 • Göra förändringar i en avloppsanordning som saknar tillstånd.

När krävs anmälan?

Du måste göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om du ska:

 • Inrätta en enskild avloppsanordning med enbart BDT (Bad, Disk och Tvätt) - avlopp utanför planlagt område.
 • Ändringar av befintligt avlopp, med tillstånd, om ändringen kan medföra en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Exempel på åtgärder:

 • Gräva om en markbädd eller infiltration inom ramen för tidigare givet tillstånd
 • Tillsätta kemikalier eller mikroorganismer som har som syfte att förändra avloppsvattnets sammansättning
 • Komplettera en markbädd med fosforfällning
 • Ansluta urin från en ej vattenspolande urinsorterande toalett
 • Ansluta jacuzzi eller större badkar utan utjämningsanordning till avloppsanläggningen
 • Ansluta en hemmafrisersalong
 • Installera en matavfallskvarn
 • Ändra från bostad till t.ex. vandrarhem
 • Utöka en verksamhet vid t.ex. skola
 • Ansluta t.ex. ett attefallshus som hyrs ut under halva året

Anmälan eller tillstånd från bygg- och miljökontoret krävs inte vid:

Enklare underhållningsåtgärder, på en avloppsanordning med befintligt tillstånd, som inte innebär att någon ny teknik tillförs eller att några delar av anläggningen flyttas till ny plats.

Exempel på underhållningsåtgärder:

 • Byte av förslitningsdelar (t.ex. pumpar eller T-rör)
 • Byta ut en slamavskiljare eller sluten tank mot ny likvärdig, så länge avloppsanordningen ligger på samma plats som tidigare och är anpassad till anläggningens dimensionering.

Ansök om enskild avloppsanläggning

Diagram över ärendegång för avloppsärenden
Diagram över ärendegång för avloppsärenden

Du diskuterar tillsammans med din entreprenör/konsult om vilken avloppslösning som är bäst på den aktuella fastigheten. Kontakta gärna bygg- och miljökontoret för att få en preliminär bedömning av vilken skyddsnivå som kommer att krävas.

Här kan du läsa mer om skyddsnivåer för miljö- och hälsoskydd:

Du skickar in ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanordning till bygg- och miljökontoret med förslag på lösning.

Se till att alla aktuella bilagor skickas med i ansökan. Produktionformation om avloppsanläggningens alla delar ska bifogas i ansökan. Kom även ihåg att bifoga en skalenlig karta över avloppets placering med vattenbrunnar inom 150 meter markerade.

Handläggningen av ditt ärende går fortast om handlingarna är kompletta.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören granskar handlingarna, utreder och begär eventuellt in kompletteringar. Om det finns fornlämningar inom 50 meter från platsen där avloppet ska anläggas kontaktar bygg- och miljökontoret Länsstyrelsen för att kontrollera om du behöver söka tillstånd för ingrepp i fornlämning.

När ärendet är komplett kontaktar miljö- och hälsoskyddsinspektören dig för att boka tid för besök på fastigheten. Vid platsbesöket är det bra om fastighetsägaren och/eller entreprenören kan vara med. Vid platsbesöket tittar vi bland annat på avloppets placering, närliggande dricksvattenbrunnar, vattendrag och sjöar, skyddsnivå för miljö -och hälsoskydd samt utsläppspunkten.

Om du avser att anlägga en infiltration gräver du, inför besöket en provgrop. Denna bör vara minst 2 meter djup alternativt nå berg eller grundvatten. Provgropen bör grävas i nära anslutning till plats där infiltrationen planeras. Vid ansökan om infiltration krävs alltid en siktanalys eller ett perkolationstest för att säkerställa att marken är lämplig för infiltration.

Observera att bygg- och miljökontoret inte utför jordprovtagning/ perkolationstester eller analys. Detta får er entreprenör/konsult hjälpa till med. Vid siktanalys skickas jordproverna till laboratorium för analys. Protokollet från siktanalysen eller resultatet från perkolationstestet ska skickas till bygg- och miljökontoret.

Om det finns grannar som kan beröras av avloppsanläggningen begär bygg- och miljökontoret in grannyttrande. Exempel på berörda grannar är om det finns närliggande dricksvattenbrunnar eller om avloppet placeras mindre än 5 meter från fastighetsgräns. Berörda grannar har 3 veckor på sig att svara.

Bygg- och miljökontoret tar med eventuella grannyttranden i bedömningen om tillstånd kan meddelas för avloppsanläggningen.

Du meddelas beslut om tillstånd på din ansökan. Vid anmälan får du ett skriftligt beslut med försiktighetsmått som ska uppfyllas. Med tillståndet följer villkor för utförandet av avloppsanordningen. Det är viktigt att du ser till att entreprenören som ska anlägga avloppet har fått ta del av beslutet då det alltid är du som ansvarar för att anordningen utförs enligt givna anvisningar och villkor. Du får INTE börja anlägga din avloppsanordning innan du fått ett skriftligt tillstånd!

Du anlägger avloppsanordningen enligt tillståndet eller beslutet med försiktighetsmått. Arbetet måste påbörjas inom två år och färdigställas inom fem år, annars förfaller tillståndet/beslutet och du måste ansöka om ny prövning. Observera att fotografier (enligt instruktioner i kontrollplanen) ska tas under arbetets gång.

Så fort avloppet är anlagt fyller du och din entreprenör i en utförandeintyg samt kontrollplan och intygar därmed att avloppet är lagt enligt beslutet. Utförandeintyget och kontrollplanen, tillsammans med de foton som tagits under arbetets gång, skickas till bygg- och miljökontoret.

När bygg- och miljökontoret har gått igenom utförandintyget, kontrollplanen och bilderna skickas ett meddelande om att ärendet avlutas till dig som fastighetsägare.

En godkänd anläggning för avloppsvatten ska uppfylla vissa krav som regleras av miljölagstiftningen och Hav- och vattenmyndighetens allmänna råd.

Olika regler tillämpas om det rör en anläggning med ansluten vattentoalett eller enbart bad- disk- och tvättvatten. Kravet på hur bra avloppsvattnet ska renas graderas i normal och hög skyddsnivå på hälsoskydd och miljöskydd. Om normal eller hög skyddsnivå råder inom fastigheten beslutas från fall till fall.

Den vanligaste formen av avlopp innefattar en godkänd slamavskiljare och någon typ av efterföljande rening. De vanligaste formerna av efterföljande rening är infiltration eller markbädd.

Det är inte tillåtet med enbart slamavskiljare med direktutsläpp av avloppsvattnet i dike, åkerdränering eller liknande. Stenkistor renar inte avloppsvattnet tillräckligt utan förorenar grundvattnet och kan leda till ohälsosamt dricksvatten.

Kraven på avloppsanläggningar har skärpts under åren så även om en anläggning tidigare varit godkänd kan den behöva kompletteras eller bytas ut. Ingen anläggning varar för evigt och det skiftar mycket hur länge en anläggning kan hålla. En bra infiltration eller markbädd kan ha en livslängd på 15-20 år, oftast behöver de dock ses över redan efter 10 år.

Gamla avlopp

En del avloppsanläggningar är mycket gamla och består i stort sett bara av en ledning bort från huset. Sådana avlopp är sedan länge förbjudna och måste byggas om. Bygg- och miljökontoret kommer under året inventera utvalda områden i kommunen. Vilka dessa blir är ännu inte fastställt.

Dispens för slamtömning

Slamtömning av slamavskiljare bör ske regelbundet men minst en gång per år så att inte det efterföljande reningsstegets funktion äventyras. Efter ansökan hos bygg- och miljönämnden kan dispens från kravet på årlig tömning medges om belastningen är låg. För att kunna söka om dispens från årlig slamtömning måste din avloppsanläggning ha tillstådn från bygg- och miljönämnden.

Köpa eller sälja hus med enskilt avlopp

Funderar du på att köpa eller sälja ett hus på landet? Då kan det vara bra att kontrollera i vilket skick avloppsanläggningen och vattenbrunnen är.

Vid försäljning av en fastighet ingår det i köparens undersökningsplikt att kontrollera att avloppsanläggning och vattenbrunn är i bra skick. Detta är särskilt viktigt om fastigheten ligger på landet och inte är ansluten till det kommunala avlopps- eller dricksvattennätet. Säljaren har också en informationsplikt gentemot köparen. Om en avloppsanläggning måste anläggas på nytt eller byggas om ska en ansökan om det skickas in till bygg- och miljönämnden. Kontakta bygg- och miljökontoret så kan vi se efter vilken information vi har på den aktuella fastigheten. Mer information finns på Avloppsguidens hemsida.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson