Miljöskydd

Bygg- och miljökontoret arbetar för att miljöbalken och följdlagstiftningen efterlevs inom olika verksamheter för att skydda människa och miljö. Du som driver en miljöfarlig verksamhet är ansvarig för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa. Därför är det viktigt att ta del av information om lagar och regler som rör miljöskydd.

Tillsynen innefattar handläggning och prövning av anmälnings- och tillståndsansökningar, inspektioner, hantering av klagomål, rådgivning, granskning av rapporter och mätningar till exempel.

Med miljöfarlig verksamhet avses

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än punkten ovan eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan orsaka olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: erika ståhl