Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär besiktningar av ventilationssystem för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Då behöver OVK göras

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet och det är byggnadens ägare som ansvarar för att de utförs. Ventilationskontrollen ska göras av en sakkunnig och utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. För många byggnader ska OVK göras regelbundet, vart tredje eller vart sjätte år beroende på vad byggnaden används till (se tabell nedan).

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultaten och skicka ett exemplar till byggkontoret. Kontrollanten skall också skriva ett intyg som visar att kontrollen har gjorts och som byggnadens ägare ska sätta upp på en synlig plats i byggnaden.

Byggnadens ägare ska efter en OVK se till att fel och brister som upptäcks åtgärdas så snart som möjligt. Byggkontoret ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK och kan förelägga ägaren att genomföra den samt att åtgärda eventuella brister.

En- och tvåbostadshus

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktningar. Injustering av ventilationssystemet ska göras när bostaden tas i bruk.

Intervaller för OVK

 

Byggnader och typ av
ventilationssytem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.
Oavsett typ av ventilationssystem

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt
personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt
personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
S-, F-, FX- ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation.

Ingen återkommande OVK.
Installationsbesiktning innan systemet börjar användas.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Kontakt

 • Bygg- och miljöenheten

  0573-140 24 bygg@arjang.se

  Besöksadress

  Årjängs kommun
  Storgatan 66
  672 30 Årjäng

  Postadress

  Årjängs kommun
  Byggkontoret
  Box 906
  672 29 Årjäng

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell