Brandskydd och sotning

Blå lagbok
Blå lagbok

Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska brandriskerna i och kring våra hem då de flesta bränder som leder till att personer omkommer inträffar i hemmet. Ofta beror det på vardagliga saker som torrkokning, sängrökning, glömda ljus och att barn leker med eld.

Genom att ha utrustning för brandsläckning till hands och utrustning för att detektera branden tidigt kan man själv göra en stor insats för att förhindra dödsfall och begränsa skador. På sidan din sakerhet.se Länk till annan webbplats. som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns råd om hur du gör det brandsäkert hemma.

Du är ansvarig för brandskyddet

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats. är du som ägare eller nyttjanderättshavare av byggnad eller annan anläggning ansvarig för brandskyddet där. Du ska se till att utrustning för släckning och för livräddning vid brand eller annan olycka finns nära till hands i skälig omfattning. Du ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Verksamheter är skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete

Företag, verksamheter och organisationer måste upprätthålla ett skäligt brandskydd. Med det menas att företaget ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för att nå så hög brandsäkerhet som möjligt i lokaler och byggnader. Mer information om hur du arbetar förebyggande hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats..

Det är viktigt att du som fått ansvaret för dessa frågor själv funderar över vilken utformning som passar er verksamhet. Värdera sedan vilka delar ni bör lägga mer eller mindre energi på. Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med brandskyddet skapas en större förståelse och medvetenhet kring riskerna i verksamheten.

Sotning och brandskyddskontroll

Många av de bränder som inträffar i villor och fritidshus kan härledas till eldstaden, därför är sotning och brandskyddskontroll viktiga förebyggande åtgärder.

Sotningsverksamheten består av två delar – rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Momenten ska göras med olika frister (mellanrum) men genomförs så långt som möjligt vid samma tillfälle.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: erika ståhl