Naturvård

I skogen

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter. Men också om att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger.

Grundstenarna i naturvårdsarbetet

Grundstenarna i naturvårdsarbetet är att bevara den biologiska mångfalden och skydda värdefulla naturmiljöer och kulturlandskap. Det är också viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling. Naturvård är både ett statligt och ett kommunalt ansvar. Naturvårdsarbetet regleras i miljöbalken med följdbestämmelser. I det kommunala naturvårdsarbetet ingår också ansvar för kalkningsverksamheten i våra sjöar och vattendrag.

Samråd med andra aktörer

Arbetet omfattar också samråd i olika former om sådant som påverkar naturmiljön. Kommunen samarbetar exempelvis med berörda fiskevårdsföreningar, angränsande kommuner och är medlem av Vattenrådet Upperudsälven.

Kommunalt naturvårdsprogram med flera syften

Årjängs kommun har ett kommunalt naturvårdsprogram. Naturvårdsprogrammet har flera syften. Naturvård handlar inte bara om att skydda värdefulla områden och arter utan också att säkerställa områden för friluftsliv och rekreation.

För det första syftar det till att presentera kommunens natur, såväl det typiska som det i ett regionalt eller nationellt perspektiv speciella.

För det andra vill vi presentera ett antal speciellt värdefulla naturområden. Det rör sig om sjöar, skogar, våtmarker, ängs- och betesmarker, vild- och kulturmark, reservat och områden som idag saknar skydd.

För det tredje syftar naturvårdsprogrammet till att presentera och stötta kommunens arbete med naturvård.

Det fjärde och sista syftet är att lista ett antal idéer som ytterligare skulle kunna stärka kommunens naturvärden och attraktionskraft till glädje för innevånare, besökande och turister. Dessa idéer är i de flesta fall riktade mot att uppfylla ett eller flera av de nationella miljömålen.

Värdefulla naturområden

Här beskrivs några av Årjängs kommuns finaste och mest skyddsvärda naturområden. Arbetet skall ses som ett "levande dokument", det betyder att vi beskriver de områden som vi här och nu bedömt som särskilt värdefulla i olika avseenden.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg