Värmepumpar

Borrning av borrhål för bergvärme
Borrning av borrhål för bergvärme

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten?

Då måste du anmäla detta till bygg- och miljökontoret innan du börjar installationen. För större anläggningar (uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW) gäller delvis andra regler. Kontakta bygg- och miljökontoret för mer information. Frågor som rör värmepumpsanläggningars teknik, effektivitet och ekonomi kan ställas till kommunens energi- och klimatrådgivare.

Att tänka på vid installation

Det finns alltid en viss risk att grund- och ytvatten förorenas av ett eventuellt läckage när du anlägger en värmepump eller om den går sönder. När du borrar ett energiborrhål kan även partiklar tryckas ut från sprickor i berggrunden som kan grumla vattnet i en dricksvattenbrunn.

Du som anmälare/fastighetsägare är enligt Miljöbalken ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installation av värmepumpsanläggningen. Därför är det viktigt att anmälan lämnas in komplett ifylld i god tid och att bygg- och miljökontorets beslut inväntas innan installationsarbete påbörjas. Du som fastighetsägare ansvarar även själv för att installationer på egen tomtmark såsom ledningar för vatten, avlopp, fiber, el och tele inte skadas vid installation av värmepumpsanläggningen. Kontrollera att det inte redan finns några ledningar där du tänker placera värmepumpsanläggningen.

Vanliga frågor och svar

Att installera bergvärme, jordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme kräver att det först miljöprövas hos bygg- och miljökontoret. Blanketten för detta hittar du till höger på denna sida.

Anmälan ska lämnas in i god tid, normalt minst sex veckor, innan installationen påbörjas. Det är viktigt att ansökan är komplett annars förlängs handläggningstiden och handläggningskostnaden kan öka. Prata alltid med dina närmaste grannar så att inte borrhål eller kollektorslangar hamnar för nära varandra. Både din egen och grannens anläggning ska kunna ge full effekt.

Påbörja inte installationsarbetet förrän du erhållit ett beslut från bygg- och miljönämnden.

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bör du ha ett skyddsavstånd på 20 meter mellan ett energiborrhål och en grävd vattenbrunn. Gäller det en borrad vattenbrunn bör du ha ett skyddsavstånd på 30 meter. Detta är dock ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske. Därför är det viktigt att du är medveten om dricksvattentäkter som ligger nära, både din och dina grannars. Tänk på att det kan finnas fastigheter med enskild dricksvattenbrunn även i områden där de flesta är anslutna till kommunalt vatten.

Om två energibrunnar placeras för nära varandra finns det risk att de kommer att påverka varandra negativt så att effekten av värmepumparna försämras. Enligt uppgifter från SGU bör det vara minst 20 meter mellan två energiborrhål. De rekommenderar därför att borrningen sker minst 10 meter från tomtgränsen.

Om installation påbörjas innan anmälan inlämnats är Bygg- och miljönämnden skyldig att besluta om miljösanktionsavgift á 1000 kronor. Miljösanktionsavgiften är en straffavgift som betalas till Kammarkollegiet och tillfaller staten.

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiftens storlek beror på vilken typ av värmepump det gäller. För handläggning av berg- eller jordvärmeanläggning är avgiften 1 491 kronor. För handläggning av ytvattenvärmeanläggning är avgiften 2 982 kronor.

Alla avgifter är enligt taxa som är antagen av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat då beslut meddelats.

Om bergvärmebrunn eller kollektorslang förläggs 10 meter eller närmre från din fastighetsgräns har berörd granne rätt att yttra sig. Du kan själv ordna så att grannyttrande inkommer till bygg- och miljökontoret tillsammans med din anmälan. I annat fall kommer bygg- och miljökontoret att ge din granne möjlighet att yttra sig.

Om delar av anläggningen förläggs på annans mark ska kopia av skriftlig överenskommelse mellan er bifogas.

Bygg- och miljökontorets ambition är att ett anmälningsärende ska vara handlagt inom två veckor från det att anmälan är komplett. Om installationen ska göras inom vattenskyddsområden där man måste söka tillstånd för att få installera tar handläggningen lite längre tid.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg