Sotning

Fågel på taknock
Fågel på taknock

Sotningen har som främsta uppgift att förebygga brand. Genom att fel och brister i en eldstad, rökkanal eller anordningar runt dessa upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår.

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Lagen om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats. trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag- sotning och brandskyddskontroll.

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta sotning ska göras bestämmer kommunen.

Imkanaler, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalerna rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen åvilar fastighetsägaren.

Du kan också ansöka om tillstånd för att själv få sota din eldstad. För att få dispens måste du ha kunskap och utrustning för att på ett säkert sätt kunna genomföra sotningen. Kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Kontakt

 • Sotarhuset i Årjäng AB

  Sotningsentreprenör Årjängs kommun

  0573 711390 sotarhuset@telia.com

  Postadress

  Skolvägen 10
  672 32 Årjäng

  Telefontid: måndag - fredag 07:00-15:00, lunchstängt ca 1 timme mitt på dagen.

  För akuta ärenden ring 070-550 50 97.

 • Krister Davidsson

  Räddningschef

  0573-142 57 krister.davidsson@arjang.se

  Besöksadress

  Västanåsvägen 19
  672 32 Årjäng

  Postadress

  Box 906
  672 29 Årjäng

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: krister davidsson