Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad. Du ska bo där permanent och behovet ska vara långvarigt eller bestående. Det kostar ingenting att söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag. Bostadsanpassningsbidraget ska ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Hur söker du bostadsanpassningsbidrag?

Du söker hos bygg- och miljökontoret på en särskild blankett och bifogar ett intyg som styrker behovet. Intyget ska skrivas av en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Kostnadsberäkningar, offerter och ritningar skickar du med.
Om du söker bidrag i efterhand ska du ha dokumenterat hur bostaden såg ut innan åtgärden.

Efter att du fått ditt bidrag beviljat är det du själv som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört.

Behövs fastighetsägarens medgivande?

Bor du i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras. Bor du i en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna åtgärder som ska utföras på fasader, i trapphuset och omgivningen utanför huset. Är det flera personer som står på hyreskontraktet måste alla medge att åtgärderna får utföras. Om sökanden är delägare i ett en- eller tvåbostadshus eller en ägarlägenhetsfastighet krävs medgivande från övriga delägare.

Fastighetsägaren ger sitt medgivande med en underskrift på ansökningsblanketten. Om fastighetsägaren inte godkänner åtgärden får du inget bidrag. Hyresvärden måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökanden för att återställa åtgärderna.

Bild över ärendeprocessen för bostadsanpassning
Bild över ärendeprocessen för bostadsanpassning

Handlingar som du ska skicka in

  • Ansökan
  • Ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder du sökt är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
  • En kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning för de åtgärder du önskar göra.
  • Ritningar och teknisk beskrivning (vid mer omfattande åtgärder).

Överklagan

Du kan överklaga bygg- och miljönämndens beslut till förvaltningsrätten, genom att skicka överklagan till oss. Vi vidarebefordrar den och alla andra handlingar till förvaltningsrätten.

Efter beslut

När beslut är beviljat för åtgärden finns pengarna reserverade för åtgärden under två år. Det är sökanden som måste ta kontakt med entreprenör för att beställa arbetet.

Vid större åtgärder kallas sökanden och vald entreprenör till ett samrådsmöte för att förtydliga vad beviljat bidrag omfattar.

När anpassningen är utförd tas kontakt med kommunens handläggare, som betalar ut beloppet utifrån redovisade fakturaunderlag eller kvitton på betalda fakturor (enligt det beslut som beviljat för åtgärden).

Om beloppet avviker från det beviljat bidraget måste en utredning göras för att bedöma om de tillkommande kostnaderna är berättigade till bidrag.

Att tänka på

Kontakta kommunens handläggare innan du börjar planera för att anpassa bostaden eller innan du byter bostad. Bidrag beviljas generellt inte i efterhand eller om du ansöker om bidrag till kostnadskrävande åtgärder när du byter bostad.

Avtalet mellan dig och entreprenör ska följa vanliga regler för avtal enligt konsumenttjänstlagen. Vald entreprenör måste kunna redovisa F-skattsedel.

Väljer man att utföra en annan åtgärd som uppfyller funktionen enligt beviljat bidrag, så betalar du själv mellanskillnaden mellan beslutad åtgärd och kostnaden för den dyrare åtgärden.

Frågor och svar

När du ska bygga nytt eller renovera får du bidrag om du har särskilda skäl för en utformning som inte är en grundläggande bostadsfunktion.

Ja, det får du om du väljer en bostad som är lämplig för dig och din funktionsnedsättning. Väljer du en bostad som kommunens Bygg- och miljönämnd inte tycker är lämplig kan du endast få bidrag för mindre åtgärder.

Fastighetsägarna till flerbostadshus kan söka återställningsbidrag. Ägarna till småhus kan inte söka återställningsbidrag.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elin olsson