Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Adresser och namnsättning

Årjäng vy söderut över ÅGY, kyrkan, Nordmarkens skola, sågen och Västra Silen

Årjängs kommun ger namn åt allmänna platser såsom nya adresser, gatu- och vägnamn samt ansvarar att adressinformationen uppdateras i Lantmäteriets fastighetsregister.

Lantmäteriets roll och kommunens roll

Lantmäteriet är enligt lagen personuppgiftsansvarig för all information i fastighetsregistret. Kommunen har behörighet att föra in uppgifter om adresser utom postnummer och postort direkt in i fastighetsregistret, och detta regleras i ett ramavtal mellan Sveriges kommuner och Regioner och Lantmäteriet.
Målsättningen hos kommunen är att nya och entydiga adresser ska sättas så tidigt som möjligt, redan vid detaljplanarbetet eller i anslutning till bygglovet.

Adressregistret är livsviktigt

Otydlighet eller brist i adressregistret kan i värsta fall betyda att polis, ambulans eller räddningstjänst inte hittar fram i samband med utryckning.
Hör därför av dig till kommunen om det finns tveksamheter kring din adress.

Det är viktigt att adressregistret ständigt uppdateras, eftersom det finns många som behöver tillgång till adresserna. Skatteverket använder registret för att uppdatera sitt personadressregister (folkbokföringen), där andra myndigheter, försäkringsbolag, banker med flera hämtar sin information. Posten behöver de nya adresserna för att kunna ge ett postnummer och postort.
Hög kvalitet i adressregistret är bland de viktigaste faktorerna för att information ska kunna knytas till en karta, för att geografiska analyser skall kunna göras samt olika sökningar i geografiska informationssystem (GIS).

Uppdatering av adresser

Kontakta kommunen när du saknar en adress till din fastighet eller vid ändringar i en adress. Ändringar aviseras veckovis till Skatteverket som sköter folkbokföringen. Det tar ca 3-4 veckor att sprida en ny eller ändrad adress ut till register hos övriga myndigheter, och än längre tid till företag m.m. som uppdaterar sina adressregister mer sällan.
Använd länken nedan för ansökan om ny adress:

Efter att en ny adress är upprättad kan du sedan folkbokföra dig på den nya adressen på Skatteverkets hemsida.

Adresspunkter för respektive adress. Punkter kan sättas vid infarter, byggnader, ingångar eller enbart någonstans på fastigheten.

Angående att namnge en adress

Många som ansöker om ny adress utanför tätort önskar också ett helt nytt gårdsnamn till den nya adressen. Då en gårdsadress är ett officiellt sammanhang, och ett s.k. "ortnamn", måste hänsyn tas till regelverket om god ortnamnssed i kulturmiljölagens 1 kap. 4 § (SFS 1988:950 ändrad 2013:548).
Det innebär att för att ett nytt namn skall registreras skall namnet ha använts under minst en generation och ha överlevt ett ägarbyte. Först då kan det bli aktuellt att tala om ett stabilt namn med någon sorts hävd. Läs gärna mer i Lantmäteriets skrift "Ortnamn och namnvård nr 6" (se länk).

Ortnamnens huvuduppgift är att fungera som orienteringsinstrument vid kommunikation mellan människor, men de spelar också en stor roll för människors känsla av identitet och förankring i tillvaron. Namnen påminner ofta om ett levande förflutet och bidrar till att skapa hemkänsla och trygghet. Ortnamnen utgör kulturlandskapets immateriella del.

Nedan en figur som förklarar vad som är byadressområde och vad som är gårdsadressområde (ur Lantmäteriets skrift God ortnamnssed).

Belägenhetsadresserna innehåller alltid ortnamn. Det är med hjälp av ortnamnen som en belägenhetsadress blir unik och entydig. Ortnamnen är samtidigt en viktig bärare av landets kulturarv, vilket avspeglas i reglerna om god ortnamnssed i kulturmiljölagen.
Önskar du leta upp ett gammalt gårdsnamn kan du kanske hitta det i bokverket Svenska Gods och Gårdar, utgivet i slutet av 1930-talet och under 1940-talet. Dessa böcker har mycket spännande information om landets gårdar och de som bodde på dem, se länk nedan.

Standarden stöder också, inom ramen för god ortnamnssed, lokala traditioner i adresskicket, och med bebyggelsenamn tillgodoser man bl.a. kulturmiljövårdens och hembygdsrörelsens intressen genom att befintliga namn på byar och gårdar ingår i adressen.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: anders eriksson