Vindkraft

Vindkraft är en miljövänlig och förnybar energikälla som kommer att spela en allt större roll i omställningen till ett hållbart energisystem.

Vindkraften utnyttjar luftens rörelseenergi som uppstår när luften ständigt sätts i rörelse av de temperatur- och tryckskillnader som skapas genom solinstrålningen mot jordklotet. En modern vindturbin kan ta tillvara ungefär 50 procent av vindens energiinnehåll.

Vindkraftverk är normalt i gång och producerar el vid vindhastigheter mellan 4 och 25 meter per sekund. Vid svagare och starkare vind stoppas verket. Den maximala effekten, den så kallade märkeffekten på verket, uppnås vanligtvis vid vindstyrkor på 12-14 meter per sekund.

Om vindhastigheten är högre låter man bladen ”släppa förbi” en del av vinden för att anpassa vindens kraft till maxeffekten på verkets generator.

Det är viktigt att vindkraftverk placeras där det blåser mycket. Det blåser mer under vinterhalvåret, vilket gör att vindkraftverkens produktion följer elbehovet under året.

Årjängs kommun har en vindkraftplan där kommunen pekat ut lämpliga områden med goda vindförhållanden. När områdena har valts har hänsyn också tagits till påverkan på omgivningen.

I kommunen är två vindkraftparker i det närmaste färdigställda. Dessa kommer sammanlagt att kunna producera ungefär 120 GWh per år.

En vindkraftpark kräver tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndet utfärdas av länsstyrelsen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg