Elda ute

Avbränt fjolårsgräs
Bild av avbränt fjolårsgräs

Det är alltid den som eldar som är ansvarig för att elden inte sprider sig eller är till besvär för allmänheten.

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning och grillning ska alltid ske med försiktighet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):s anvisningar är en tolkning av tillämpliga lagar och regelverk.

Brandrisken i området skall beaktas vid grillning. Råder det eldningsförbud är det enligt lag förbjudet att grilla, undantaget den egna trädgården och av kommunen iordningsställda grillplatser. Grillning på balkonger regleras av fastighetsägaren. Räddningstjänsten rekommenderar dock att inte grilla med öppen låga på balkonger.

För att minimera riskerna vid eldning i naturen rekommenderas användning av grillar eller fältkök. Om eld görs upp direkt på marken är det viktigt att rätt underlag väljs, grus- eller sandmark är att föredra. Elda inte på mossa eller torvmark och gör inte heller upp eld direkt på en berghäll då berget kan missfärgas och spricka. För att minska risken att elden sprider sig bör stenar läggas runt härden. Kvarvarande aska och glöd skall släckas ordentligt med vatten, släng aldrig aska i soporna eller i naturen utan att vara absolut säker på att glöden är släckt.

Regler om transport och hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens renhållningsföreskrifter. , 559.1 kB.

Trädgårdsavfall utgör ett hushållsavfall och ska således omhändertas och hanteras som detta. Det finns således ingenting som medger till eldning av detta, utan är det ett s.k. skrymmande hushållsavfall (större än att det ryms inom sopkärlet) så ska det köras till någon av våra återvinningscentraler.

Vid planering av valborgsmässoeld ska faktorer så som avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek beaktas. Observera att eldning ej får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.

Det kan krävas polistillstånd för Valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.

Att tänka på:

 • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
 • Vid placering av valborgsmässoeldar skall rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar.
 • Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 50 meter rekommenderas. Vid ogynnsamma vindförhållanden bör avståndet ökas.
 • Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
 • En person som ansvarar för elden och dess bevakning skall utses.
 • Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen. Fastighetsägaren kan ha synpunkter på när och var eldning kan ske.
 • Tänk på att igelkottar håller till i ris- och lövhögar. Kontrollera därför alltid att ingen igelkott ligger i högen när du tänder Valborgsmässoelden! Plocka om hela högen om du är osäker, innan du tänder på.

Att tänka på:

 • Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 50 meter rekommenderas.
 • Bränn av små områden åt gången. Vid ytbränning av åkermark är strängbränning en bra metod att använda för att lättare kontrollera elden.
 • Arbeta mot vindens riktning så att det inte finns något bränsle kvar som kan brinna i områden som ligger i vindens riktning.
 • Avstå hellre från eldning om du känner dig osäker på vindförhållanden. Chansa aldrig!
 • Vid eldning av större områden bör en skyddszon av antingen 2 meter plogad eller 10 meter räfsad yta utföras. Genom att vattenbegjuta angränsande områden kan risken att branden sprider sig minska ytterligare.
 • Elda aldrig ensam och se till att ha en mobiltelefon på dig så att räddningstjänsten kan larmas på 112.
 • Vatten skall alltid finnas till hands, fyllda vattenkannor med stril och en fylld tunna där man snabbt kan fylla sina vattenkannor är bäst, trycksatt vattenslang är bra men kan ha begränsning i räckvidd och flöde.
 • Eldningen skall vara avslutad innan mörkrets infall

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: krister davidsson