Lantbruk och hästgårdar

Kor

Lantbruk och djurhållande gårdar hanterar ofta produkter och processer som kan påverka miljön negativt. För att minimera riskerna för negativ miljöpåverkan finns det specifika regler som bygg- och miljökontoret kontrollerar genom inspektioner på lantbruk och hästgårdar.

Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att våra tamdjur mår bra och att djurskyddslagen följs. Om du har frågor kring djurhållning och djurhälsa är det dit du ska vända dig.

Årjängs kommun ansvarar för tillsynen av kommunens jordbruk och hästgårdar. Vid tillsynen kontrolleras bland annat gödselhantering, spridning av gödsel, hantering av kemikalier, förvaring av diesel och farligt avfall, växtodlingsplaner med mera. Djurhållning kan innebära att man bedriver miljöfarlig verksamhet. Ett exempel är gödselhantering som måste ske enligt vissa regler.

Planerar du att utöka din djurhållning så att den kommer bestå av mer än 100 djurenheter (de) krävs anmälan till bygg- och miljönämnden. Kommer djurhållningen bestå av fler än 400 djurenheter (de) (i vissa fall 200 de) krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

Nedgrävning av häst

För att undvika risken för spridning av smittsamma sjukdommar måste döda djur tas hand om på ett säkert sätt.

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliserings- eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.

Lämplig plats

Platsen bör väljas med omsorg:

 • Avstånd till hus, allmän bebyggelse och vattenbrunnar bör vara så stort som möjligt, minst 100 meter men gärna 200 meter.
 • Det ska inte finnas någon risk för förorening av vattentäkt, vattendrag eller
  grundvatten. Nedgrävning får inte ske i vattenskyddsområde. Marken bör vara plan, torr och jordmånen bör inte heller vara för vattengenomsläpplig (t ex morän, grus och sand).
 • Nedgrävning bör ske så snart som möjligt efter avlivning. Grävd grav ska vara så djup att kadavret kan täckas med minst 1,5 m jord. Detta innebär för normalstor häst att graven bör vara ca 2-3 m bred och ca 2,5-3 m djup. Jorden bör grävas upp och läggas på ena sidan av graven för att lättast få kadavret på plats i graven. Graven ska sedan täckas med jord så att det bildas en liten jordkula/ås över graven. Jorden ska även packas så att rovdjur inte kan komma åt kadavret.

Spridning av gödsel

Hela Årjängs kommun ligger utanför så kallat känsligt område, där grundregeln är att om du sprider stallgödsel under perioden 1 december-28 februari ska du bruka ner den i jorden inom 12 timmar. Med bruka ner menas att gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Detta beror på att det annars finns risk att en stor del av växtnäringen förloras genom ammoniakavdunstning eller att gödseln hamnar i vattendrag vid regn och vårflod. Gödsel som brukas ner binds däremot i hög grad i jorden.

 • Gödsel bör inte spridas på frusen mark om det finns risk för ytavrinning vid nederbörd, tjällossning eller snösmältning.
 • Spridning bör inte ske om gödseln riskerar att spolas ner i närliggande ytvatten eller förorena grundvatten.
 • Gödsel bör inte spridas om det finns risk för översvämning.
 • Gödsel bör inte spridas om marken är snötäckt.
 • Gödsel bör inte spridas om det på grund av lutning finns risk för ytavrinning.

I djurtäta områden finns det risk att marken tillförs alltför mycket kväve och fosfor med stallgödsel. Därför finns det begränsning av hur mycket stallgödsel och andra organiska gödselmedel som får spridas. Grundbestämmelsen säger att maximalt 22 kg fosfor får tillföras per ha och år. Mer information om regler för gödselspridning finns på Jordbruksverkets webbplats.

Gödsellagring

För dig som har djur finns bestämmelser för hur gödsel ska lagras och vad som är tillräcklig lagringskapacitet. Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på det sättet utnyttja stallgödseln bättre. Antalet djur och i vilken del av Sverige som du har din besättning bestämmer hur lång tid du behöver kunna lagra gödseln. Hela Årjängs kommun ligger utanför så kallat känsligt område. Lagringsutrymmet ska även vara utformat så att det inte sker avrinning eller läckage av gödsel till omgivningen.

Utifrån djurantal och produktion kan du beräkna hur stort lagringsutrymme du behöver. Du kan använda dig av schablonvärden som finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket.

Gödsellagring utanför känsligt område

Antal djurenheter

Nötkreatur, hästar, får och getter

Annan djurhållning

>100

8 månader

10 månader

>10 upp till 100

6 månader

10 månader 

>2 upp till 10

Inga generella regler

Inga generella regler

Med en djurenhet avses:

 • 1 mjölkko (som mjölkko räknas även sinko)
 • 6 kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
 • 3 övriga nöt, sex månader eller äldre
 • 3 suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor.
 • 10 slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor)
 • 1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder
 • 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar
 • 100 kaniner
 • 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder
 • 200 slaktkycklingar
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder
 • 10 får eller getter, sex månader eller äldre
 • 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder

Lagringsutrymmena ska vara utformade så att ingen avrinning eller läckage till omgivningen sker. Den tekniska utformningen av lagringsutrymmen som uppfyller kraven kan variera.

Om du driver företag med fler än 10 djurenheter ska;

 • påfyllning av flytgödselbehållare och urinbehållare ske under täckning
 • flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna

En gödselstuka är en mellanlagring av fast gödsel på mark utomhus där gödseln läggs upp i en limpformad hög. Gödselstukan är till för kompostering eller tillfällig lagring. Du kan mellanlagra gödsel i en gödselstuka för att effektivisera transporter, undvika markpackning eller om du tar emot gödseln från en annan lantbrukare. Du får däremot inte räkna in en gödselstuka i lagrings­kapaciteten och den får inte ersätta behovet av iordning­ställda lagrings­­utrymmen.

Det får inte uppstå föroreningar av yt‑ eller grundvatten eller leda till olägenheter för de som bor i närheten av gödsel­stukan. Du får lagra fastgödsel i stuka på fält utan att du behöver anmäla det till bygg- och miljökontoret. Lagringstiden bör alltid hållas så kort som möjligt.

Gödseln i stukan bör alltid vara så fast att den kan lagras till minst 1 meters höjd.

Lagra i gödselstuka

Du bör ha en så kort lagringstid som möjligt i gödselstuka. För gödsel med högt växtnärings­innehåll, till exempel fjäderfä­gödsel eller nötgödsel med liten halm­inblandning bör du bara lagra tillfälligt i fält och i direkt anslutning till vårbruket eller under sommar eller tidig höst inför höstsådd.

Under tidig vår och under senare delen av hösten bör du begränsa lagrings­tiden i gödselstuka till högst några veckor. Du kan lagra följande typer av gödsel under en något längre tid:

 • gödsel med större inblandning av strömedel och som kan lagras uppåt 2 meters höjd
 • gödsel med lågt närings­innehåll
 • komposterad gödsel.

Kompostera i gödselstuka

Du kan kompostera i en gödselstuka om gödseln går att stapla till minst 2 meters höjd. Det är viktigt att högen inte blir för stor och tät eftersom komposten behöver syre. Du kan även behöva röra om i komposten med jämna mellanrum för att komposteringen ska bli effektivt.

Du bör inte låta en gödselstuka för kompostering ligga på marken mer än ett år innan du sprider den.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg