Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Övriga planer

Drönarbild över slussen

Utöver Årjängs kommuns översiktsplan kan övriga strategiska planeringsdokument upprättas för att kunna utveckla kommunens unika sidor. Årjängs kommun har ett landskap som präglas av sprickdalar, vatten och bevarandesvärda naturområden och detta vill Samhällsbyggnadskontoret utveckla vidare och göra tillgängligt för alla.

Läs mer nedan under respektive program

Alla kommuner ska enligt lag ha ett program för bostadsförsörjning. Programmet ska visa de behov som finns angående bostäder och framtida byggande. Det ska också vara ett underlag för kommunens beslut om bostadsutveckling.

Årjäng en expansiv gränskommun

Årjängs kommun är en expansiv gränskommun med närhet till Oslo, Karlstad och Göteborg. Det sker både mindre och större byggnationer i privat och kommunal regi. Under det senaste året har antalet detaljplaner blivit allt fler för att möjliggöra bostäder, industrier och handel. Årjängs kommun är en landsbygdskommun med många attraktiva lägen med närhet till vattenmiljöer.

Syftet med ett bostadsförsörjningsprogram

Ett bostadsförsörjningsprogram är en kommunal strategi som påvisar de behov som finns angående bostäder och framtidens bostadsbyggande. Det är en viktig grund för kommunens fortsatta utveckling. I lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras det vad strategin ska innehålla.

Strategin ska innehålla

  • Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
  • Kommunernas planerade insatser för att nå uppsatta mål.
  • Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål samt planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Ett underlag vid beslut angående bostadsutvecklingen

Programmet ska utgöra den fysiska planeringen och vara ett underlag vid beslut rörande kommunens bostadsutveckling. Programmet är också en hjälp för att eftersträva en balans mellan tillgång och efterfrågan. Kommunfullmäktige antar bostadsförsörjningsprogrammet, vilket ska ske minst en gång per mandatperiod. Nuvarande program antogs av kommunfullmäktige den 27 juni 2016.

 

Läs mer om hela programmet för bostadsförsörjning:

Kommunfullmäktige har beslutat att Årjängs kommun ska ha ett Kulturmiljöprogram.

Den 16 dec 2015 beslutade Kommunfullmäktige att ett Kulturmiljöprogram för Årjängs kommun ska upprättas. Ett sådant program klargör de kulturhistoriska värden som finns bland bebyggelsen och i landskapet. Programmet är ett verktyg hur kulturmiljön ska utvecklas och tas tillvara. Årjängs kommun präglas av historiska inslag och därför kommer detta arbete bli väldigt intressant och givande. Upprättandet av Kulturmiljöprogrammet är ett av de kommunala mål som togs fram till den nya översiktsplanen som vann laga kraft tidigare i år.

 

Läs mer om kulturmiljöprogram:

Målet är att skyltning sker på ett sätt som synliggör de verksamheter som finns i kommunen och samtidigt tillvaratar byggnadens eller områdets kvalitéer på bästa sätt.

Kommunfullmäktige antog den 7 sep 2015 en skyltpolicy som gäller för hela Årjängs kommun. Syftet är att bidra till en god dialog mellan fastighetsägare, näringsidkare, skylttillverkare och kommunen i frågor rörande skyltar, dekaler och flaggor med mera. Det finns även information vad som gäller inom områden som är detaljplanlagda, reklam via ljud och vilken myndighet som är berörd beroende på skyltens placering.

Läs mer om skyltpolicy:

Kommunfullmäktige antog den 16 december 2015 en cykelplan för Årjängs kommun.

Syftet med en cykelplan är att kunna utveckla cykeln som ett attraktivt alternativ till motorfordon och på så vis medföra till en långsiktlig minskning av bilanvändandet. Cykelplanen är en del av arbetet att eftersträva ekologisk hållbarhet, vilket är ett av Årjängs kommuns verksamhetsmål.

Läs mer om cykelplan:

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg