Hantering av personuppgifter

dataskydd
Årjängs kommun/Mostphotos

För Årjängs Nät är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

All vår hantering av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte personuppgiftslagen i maj 2018 efter ett beslut från EU. GDPR (General Data Protection Regulation) gäller i alla EU:s medlemsländer.

Det är Årjängs Nät som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter och ansvarar för att hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi hanterar många olika typer av personuppgifter. Exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, fastighetsbeteckning eller organisationsnummer. All information som vi hanterar om dig behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Från dig
Vi samlar in personuppgifter om dig, till exempel när du lämnar in en ansökan om en fiberanslutning, när vi skriver avtal eller du gör en felanmälan.

Från andra
I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan bland annat komma från fastighetsregistret, Skatteverket, fiberföreningar eller andra samarbetsparter vi behöver uppgifter från för att fullgöra ett avtal.

Inom Årjängs Nät hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla den service vi ansvarar för eller vårt åtagande gentemot dig. Det kan till exempel vara för att:

  • Tillhandahålla en fiberanslutning till dig.
  • Utföra vårt uppdrag att erbjuda alla en fiberanslutning.
  • Fullgöra våra åtagande om att tillhandahålla ett driftsäkert fibernät.
  • Samverka med externa aktörer samt våra leverantörer.
  • Styrelsen ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t ex förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
  • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
  • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla våra tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
  • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
  • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
  • Rekrytera nya medarbetare.

För att vi ska ha rätt att hantera dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för det. Det finns flera lagliga grunder som Årjängs Nät använder sig av. Exempelvis är det allmänt intresse (kommunallagen), olika typer avtal och via samtycke.

Dina personuppgifter används av Årjängs Nät och Årjängs Näts personuppgiftsbiträden (exempelvis våra it-system, vår drift & servicepartner, vår kommunikationsoperatör och andra samarbetspartner som behövs för att fullfölja avtal gentemot dig). Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra kommuner, myndigheter eller bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Årjängs Nät lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att många av våra handlingar är offentliga handlingar och Årjängs Nät måste lämna ut dem om någon begär det. Före utlämnandet genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Huvudregeln är att vi inte överför uppgifter till länder utanför EU och EES. Ett beslut om överförande av personuppgifter utanför EU och EES får endast fattas om den personuppgiftsansvarige bedömer att tillräckliga garantier givits om att personuppgifterna kommer att hanteras på ett säkert sätt.

Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som finns enligt arkivlagen eller enligt andra myndighetsbeslut. I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när Årjängs Nät får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Registerutdrag
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du hittar blanketten för begäran om registerutdrag längre ner på den här sidan.

Rättelse
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Synpunkter
Du kan också vända dig till Datainspektionen om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer via länken längre ner på den här sidan.

Vi värnar om din integritet. Årjängs Nät arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt vår informationssäkerhetspolicy. Detta för att i varje enskilt fall skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. Årjängs Nät följer Årjängs kommuns policy. Läs mer i vår policy längre ner på den här sidan.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: marie andersson