Regler för inköp och upphandlingar

Här finns information om regelverket kring offentlig upphandling samt Årjängs kommuns interna styrdokument kring inköp och upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling

För alla kommunens inköp gäller lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen styr den offentliga upphandlingen och syftet är bland annat att säkra den fria konkurrensen mellan anbudsgivare inom EU-länderna.

Upphandlingsrättsliga principer

All upphandling ska utgå från de upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Läs mer om principerna nedan:

Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.

Principen betyder också att leverantörer i olika situationer ska behandlas olika. Till exempel kan leverantörer behöva visa på olika sätt att de kan leverera det som ska upphandlas.

Undantag från huvudregeln om likabehandling är endast möjliga om det finns sakliga skäl för det.

Icke-diskrimineringsprincipen innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Den upphandlande myndigheten eller enheten får inte ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara av att uppfylla. Det gäller även om organisationen inte förväntar sig anbud av några utländska leverantörer. Lokala leverantörer får inte ges företräde.

Med principen om proportionalitet menas att kraven, kriterierna och villkoren i upphandlingen ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör den upphandlande myndigheten eller enheten välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

Öppenhetsprincipen (transparensprincipen) innebär att en upphandlande myndighet eller enhet ska agera på ett öppet sätt. Det handlar exempelvis om att inte hemlighålla uppgifter om upphandlingen.

Upphandlingsdokumenten ska vara förutsebara, det vill säga:

  • klart och tydligt formulerade
  • innehålla samtliga krav som ställs
  • ha information om hur upphandlingen kommer att genomföras.

På så sätt blir det tydligt för leverantörerna på vilka grunder kontrakt kommer att tilldelas. Principen syftar huvudsakligen till att garantera att det inte förekommer någon risk för favorisering eller godtycke från den upphandlande myndighetens eller enhetens sida.

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att bevis, så som intyg och certifikat, som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.

Kommunens upphandlingspolicy

Kommunens egen policy för upphandlingar är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige.

Policyn för upphandling är ett styrande dokument vars syfte är att säkerställa att kommunens anskaffning av varor, tjänster och entreprenader sker enligt gällande lagar, till bästa hushållning med kommunala medel samt bidrar till en hållbar utveckling med beaktande av sociala och etiska hänsyn.

Upphandling är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse. All upphandling skall baseras på en helhetssyn. Kommunens gemensamma bästa har alltid företräde före enskild verksamhets intresse.

Direktupphandling

Om kommunen ska köpa in en vara eller tjänst till ett totalt värde under direktupphandlingsgränsen (700 000 kronor) kan detta göras genom en direktupphandling. En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande som inte kräver annonsering, vilket innebär ett enklare tillvägagångssätt än övriga upphandlingsförfaranden.

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel rörande konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Dock ska direktupphandling, i likhet med all upphandling i stort, utgå från de upphandlingsrättsliga principerna.

Vill du läsa mer om offentlig upphandling?

Nedan finns länk till Upphandlingsmyndighetens webbplats samt Konkurrensverkets webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: lina johannesson