Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Näringslivsutveckling

Avtalstecknande med Nordmarkens näringsliv
Avtalstecknande. Från vänster: Johan Västsäter ordf Nordmarkens Näringsliv, Daniel Schützer kommunstyrelsens ordf, Maria Axelsson vice VD Westra Wermlands Sparbank

Näringslivsarbetet i Årjängs kommun drivs av Nordmarkens Näringsliv ekonomisk förening. Det är ett unikt samarbete där näringslivet, Årjängs kommun och Westra Wermlands Sparbank tillsammans arbetar för att bli "Sveriges bästa företagar kommun"

Företagande med styrka och tradition

Företagandet i Årjängs kommun är som en flexibel tusenfoting. En stor del av befolkningen bedriver eller är engagerade i företagande. Det är just de många små företagen som är Årjängs styrka och att det finns en stark företagstradition i bygden. Idag kan man säga att sysselsättningen inom det privata står på tre ben, tillverkning, handel och tjänster.

Våra fokusområden

 • Marknadsföring
  Arbeta med att tydliggöra och stärka varumärket Nordmarkens Näringsliv. Detta bidrar till att stärka platsvarumärket. Visit Årjäng är en del i detta.
 • Näringslivsservice/Företagsbesök
  Handlar om att utveckla servicen till företagen så att den svarar mot företagens behov till exempel genom "En väg in". Vi genomför företagsbesök och anordnar frukostmöten, afterwork, näringslivsdag.
 • Nyetablering/Nyföretagande
  Handlar om allt ifrån att en person vill starta ett enmanbolag till stora komplexa företagsetableringar. Kan vara befintliga företag som behöver nya lokaler eller ny mark eller helt nya företag som vill etablera sig i vår kommun. Starta eget kurser anordnas i samverkan med Nyföretagarcentrum Arvika och Eda.
 • Norgemarknaden
  Norge är en viktig marknad för vår kommun och de företag som är etablerade hos oss. Vi vill utveckla detta både vad gäller att locka fler norska företag att etablera sig i vår kommun men även öka exporten till Norge från våra befintliga företag.
 • Samverkan
  Vi samverkar med såväl olika verksamheter inom kommunen som med externa aktörer för att säkerställa att de olika fokusområdenas mål uppnås.

Näringslivsprojekt

Vi deltar i ett flertal projekt för att utveckla näringslivet i Årjängs Kommun. Här kan du läsa mer om dessa projekt.

Under sommaren 2020 startade projektet Hållbar export i Westra Wermland. Projektet kommer att syfta till en ökad export mot Norge och vänder sig till små- och medelstora företag i Säffle, Arvika och Årjäng.

Inom ramen för projektet kommer företagen att kunna få stöd och coachning i frågor kring, sälj, marknadsföring, organisation för tillväxt, kontakter på norska marknaden, digital synlighet och hållbarhet.

Projektet ägs av Säffle kommun och pågår till 30/4 2023.

Läs mer: Hållbar Export i Westra Wermland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säffle, Årjäng och Torsby kommun har tillsammans med tre norska kommuner fått stöd av EU för att satsa på en ny form av landsbygdsutveckling. Vi ska genom en bred, organiserad samverkan inom minst sex olika geografiskt avgränsade områden öka platsernas attraktivitet och konkurrenskraft.

Gemensamt för alla platser är det lokala engagemanget från företag, föreningar och boende som samarbetar med kommunen och andra offentliga aktörer för att tillsammans skapa en positiv utveckling.

LID- en ny utvecklingsmodell
Projektet har arbetat efter BID-modellen. BID står för Business Improvement Districts och är en internationell beprövad platsutvecklingsmodell. Modellen gjordes om för att passa våra lokala förhållanden och fick då namnet LID; Local Improvement Districts. Modellen bygger på gemensamma mål och en gemensamt framtagen handlingsplan. Med planen som grund har utvecklingsarbeten och aktiviteter samfinansierats. Arbetet har gett möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter.

Korta fakta
Projekttid: februari 2021- september 2022
Medverkande kommuner: Säffle, Torsby och Årjäng kommuner i Sverige och Aremark, Aurskog-Høland och Marker kommuner i Norge.
Beviljade projektmedel: 2,7 miljoner kronor.


LID- en ny utvecklingsmodell
Projektet har arbetat efter BID-modellen. BID står för Business Improvement Districts och är en internationell beprövad platsutvecklingsmodell. Modellen gjordes om för att passa våra lokala förhållanden och fick då namnet LID; Local Improvement Districts. Modellen bygger på gemensamma mål och en gemensamt framtagen handlingsplan. Med planen som grund har utvecklingsarbeten och aktiviteter samfinansierats. Arbetet har gett möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter.

Korta fakta
Projekttid: februari 2021- september 2022
Medverkande kommuner: Säffle, Torsby och Årjäng kommuner i Sverige och Aremark, Aurskog-Høland och Marker kommuner i Norge.
Beviljade projektmedel: 2,7 miljoner kronor.


Pandemin har påverkat invånare, företag och verksamheter i Värmland, inte minst har den stängda gränsen bidragit till påverkan för gränshandel och besöksnäring.

Arvika, Eda, Årjäng och Torsby kommuner fick stöd av regionen för att diskutera stödinsatser. Arbetet har resulterat i Utvecklingskontor västra Värmland som omfattar två projekt.

Det delprojekt som gäller näringslivet pågår till den 31 oktober 2023 och omsluter 12 miljoner kr. Projektet finansieras av EU, Region Värmland och de fyra kommunerna. Projektet har ett fokus på små och medelstora företag samt platsutveckling i gränskommunerna. Prioriterade företag är branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin som handel/gränshandel besöksnäring. Arvika Näringslivscentrum driver projektet i nära samverkan med kommunernas näringslivsenheter och nära företagen.

 

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: gaby karlsson hain