Lyssna

Grundskola

Grunden för det livslånga lärandet läggs i förskolan och skolan.

Grundskolans verksamhet

Grundskolans verksamhet baseras på de grundläggande värderingar som  uttrycks i läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Kunskaper är mer än det som lärs inom kursplanernas olika ämnen. Det som lär omfattar också barns och elevers självförtroende och självkänsla, värden som rättskänsla och ansvarstagande, medkänsla och respekt för andras åsikter samt förmågan att samspela med andra människor.

Skolans uppgift

Skolans uppgift är att organisera lärandet så att barn och elever når målen och lyckas i sin kunskapsutveckling och sociala utveckling. Pedagogen finns där som en förebild och ett stöd, en positiv ledare som medvetet utmanar barns och elevers tänkande och stärker deras språkliga och kommunikativa förmågor. Samtalet intar därför en särskilt viktig roll i lärandet. I mötet mellan barn/elever och pedagog utvecklas förståelse. När samtalet också inkluderar föräldrar skapas de bästa förutsättningarna för barns och elevers utveckling och lärande.

Särskilt stöd

När den vanliga undervisningen i klassrummet inte är tillräcklig för utveckling och lärande, utifrån barnets/elevens förutsättningar, kan det behövas särskilt stöd. Särskilt stöd kan innebära att undervisningsmetoder och/eller miljöfaktorer anpassas till den enskildes behov och förutsättningar.

Grundskolans strävan

Grundskolan strävar efter:

 • Att skapa tillit och trygghet i skolan
 • Att ge god grund för det livslånga lärandet
 • Att stärka inflytande och ansvarstagande bland elever och personal
 • Att verka för en jämställd skola där kvinnor och män, flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten
 • Att tydliggöra vikten av helhetssyn i lärandet genom samverkan kring elever
 • Att stärka samarbetet med världen utanför skolan lokalt som globalt
 • Att kontinuerligt utvärdera verksamheten för att förbättra

Skollag och läroplan

Grundskolan i Sverige styrs i allt väsentligt av Skollagen, SFS 2010:800 och läroplanen för grundskolan, Lgr 11.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 19 december 2017

Kontakt


 • Verksamhetschef
  Barn och Utbildning
  Direkt: 0573-142 01

Skolverket

Föräldraföreningar

För ansökan om kommunalt bidrag ring Kristina Kristiansson 0573-141 47