Lyssna

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du ska bo där permanent och behovet ska vara långvarigt eller bestående. Det kostar ingenting att söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassnings bidraget ska ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Hur söker du bostadsanpassningsbidrag?

Du söker hos bygg- och miljökontoret på en särskild blankett och bifogar ett intyg som styrker behovet. Intyget ska skrivas av en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Kostnadsberäkningar, offerter och ritningar skickar du med.
Om du söker bidrag efter anpassningen ska du ha dokumenterat hur bostaden såg ut innan åtgärden.

Behövs fastighetsägarens medgivande?

Bor du i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras. Bor du i en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna åtgärder som ska utföras på fasader, i trapphuset och omgivningen utanför huset. Fastighetsägaren ger sitt medgivande med en underskrift på ansökningsblanketten. Om fastighetsägaren inte godkänner åtgärden får du inget bidrag.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag när du bygger nytt?

När du ska bygga nytt eller renovera får du bidrag om du har särskilda skäl för en utformning som inte är en grundläggande bostadsfunktion.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag om du flyttar?

Ja, det får du om du väljer en bostad som är lämplig för dig och din funktionsnedsättning. Väljer du en bostad som kommunens Bygg- och miljönämnd inte tycker är lämplig kan du endast få bidrag för mindre åtgärder.

Kan du söka återställningsbidrag?

Fastighetsägarna till flerbostadshus kan söka återställningsbidrag. Ägarna till småhus kan inte söka återställningsbidrag.

Överklagan

Du kan överklaga bygg- och miljönämndens beslut till förvaltningsrätten, genom att skicka överklagan till oss. Vi vidarebefordrar den och alla andra handlingar till förvaltningsrätten.

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta emot ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även fastighetsregistret). Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm. Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 28 maj 2019

Kontakt

Information

Blanketter