Lyssna

Riktlinjer för vårdnadsbidrag

Vårdnadshavare kan ansöka om vårdnadsbidrag för barn som fyllt 1 år. Det gäller fram till barnets 3-årsdag och är 3 000 kronor per månad och barn. Bidraget beskattas inte. För att vara berättigad till vårdnadsbidrag krävs att en rad villkor är uppfyllda. Här ser du de riktlinjer för vårdnadsbidrag som finns i Årjängs kommun.

Allmänna förutsättningar

 • Vårdnadsbidrag utbetalas med 3 000 kronor per bidragsberättigat barn per kalendermånad.
 • Vårdnadsbidrag kan sökas för barn som
  - fyllt 1 år men ännu inte fyllt 3 år.
  - är folkbokförd i Årjängs kommun på samma adress som ansökande
  vårdnadshavare.*
  - inte nyttjar offentligt finansierad förskoleverksamhet det vill säga vårdnadsbidraget kan inte kombineras med plats i förskola eller familjedaghem.

*Om någon av vårdnadshavarna arbetar eller bor i ett annat EU/EES-land handläggs ärendet enligt Förordning 1408/71.

 • Vårdnadshavare kan förvärvsarbeta och/eller studera och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt.
 • Om vårdnadshavare beviljas vårdnadsbidrag och ej förvärvsarbetar/studerar jämställs detta med föräldraledighet.
 • Äldre syskon erhåller barnomsorg enligt ”Information om barnomsorg, Årjängs kommun”.
 • Vårdnadsbidrag utbetalas tidigast efter det att föräldrapenning, med anledning av barns födelse, lämnas med sammanlagt 250 hela dagar med belopp motsvarande sjukpenning eller med belopp enligt grundnivån.
 • Vårdnadsbidrag lämnas inte till en vårdnadshavare som för samma kalendermånad eller därav får:

1. föräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.
2. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
3. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
4. sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen om allmän försäkring efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar,
5. sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnats,
6. sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring,
7. ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension,
8. äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
9. ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars make eller sambo för samma kalendermånad eller del därav får någon ersättningar som anges i punkt 1-9. detta gäller för vårdnadshavare som bor tillsammans med sin make.

 • Om vårdnadsbidraget sägs upp av bidragsmottagaren är det inte möjligt att söka vårdnadsbidrag på nytt för samma barn förrän tidigast från och med femte kalendermånaden efter den månad för vilken bidraget senast lämnades. Detta gäller dock inte om vårdnadsbidrag inte längre ska lämnas med anledning av punkt 1-9 ovan.
 • Personer som med socialnämndens medgivande har tagit emot barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera det har rätt till vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag gäller inte för barn som är omhändertagna eller placerade i familjehem.

Ansökan om vårdnadsbidrag

 • Ansökan ska vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast kalendermånaden innan ansökan avser.
 • Ansökan kan inte göras retroaktivt.
 • Med ansökan ska bifogas ett intyg från Försäkringskassan om det sammanlagda antal dagar som föräldrapenning har utbetalats.
 • Vårdnadsbidrag kan inte sökas för kortare tid än 3 månader.
 • Har barnet växelvis boende hos sina vårdnadshavare, kan endast den vårdnadshavare som bor och är folkbokförd på samma adress som barnet ansöka om vårdnadsbidrag.
 • Vårdnadsbidrag kan, efter anmälan av båda vårdnadshavarna, delas så att bidraget lämnas med hälften till vardera vårdnadshavaren om båda vårdnadshavarna bor och är folkbokförda på samma adress som barnet.
 • Kommunen har rätt att kontrollera behövliga uppgifter för handläggning av ärenden om vårdnadsbidrag.

Utbetalning av vårdnadsbidrag

 • Årjängs kommun beviljar endast vårdnadsbidrag för hel kalendermånad.
 • Årjängs kommun beviljar vårdnadsbidrag tidigast kalendermånaden efter barnet fyllt 1 år och längst till och med kalendermånaden innan barnet fyllt 3 år.
 • Vårdnadsbidrag utbetalas i efterskott det vill säga kalendermånaden efter den månad som ansökan gäller.

Uppsägning av vårdnadsbidraget

 • Om inget annat meddelas utbetalas vårdnadsbidraget längst till och med månaden innan barnet fyllt 3 år.
 • Om bidragsmottagare själv väljer att säga upp beviljat vårdnadsbidrag innan barnet/barnen fyllt 3 år är uppsägningstiden en månad. Nytt bidrag för samma barn kan då inte beviljas förrän femte kalendermånaden efter den månad för vilken vårdnadsbidraget senast lämnades.

 Anmälningsskyldighet, återkrav och eftergift

 • Om vårdnadsbidraget är beviljat och en förändring som påverkar rätten till vårdnadsbidrag inträffar, är bidragsmottagaren skyldig att anmäla detta utan dröjsmål till Barn- och utbildningsförvaltningen.
 • Utbetalt vårdnadsbidrag återkrävs om en bidragsmottagare har
      - lämnat oriktiga uppgifter,
      - underlåtit att anmäla eventuell make/maka eller sambo som bor och är
        folkbokförd samma adress som vårdnadshavaren,
      - underlåtit att anmäla ändrade förhållanden som påverkar rätten till bidrag,
      - på annat sätt orsakat att vårdnadsbidrag betalas ut obehörigen.

Vid återkrav av vårdnadsbidrag, som utbetalats på felaktiga grunder, gäller Årjängs kommuns rutiner och regler för kravverksamhet bland annat påminnelse- och kravavgifter, dröjsmålsränta, inkassoersättning och kostnader för upprättande av avbetalningsplan.

Överklagande

Beslut i ett ärende om vårdnadsbidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 10 april 2017

Kontakt


 • Förvaltningsekonom BUN
  Ekonomiavdelningen
  Direkt: 0573-142 02