Hem/Invånare/Kommun & politik/Föreskrifter, regler och avgifter
Lyssna

Föreskrifter, regler och avgifter

Regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, ger riksdag och regering rätt att delegera beslut om rättsregler till kommunerna. Dessa rättsregler styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen eller den ansvariga nämnden. Denna samling av styrande dokument kallas för kommunens författningssamling och innehåller reglemente, delegationsordningar, bolagsordningar, ägardirektiv, föreskrifter och avgifter som gäller för Årjängs kommun.

Kommunens författningssamling

Delegationsordningar

Delegationsordningen antas av respektive nämnd och beskriver vem som har rätt att fatta beslut inom respektive nämnds verksamhetsområde och inom vilka områden.

Bolagsordningar och ägardirektiv (kommunala bolag)

Kommunen bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. För att styra sina bolag utfärdar KF ägardirektiv för bolagen där man klargör vad man vill med bolagen, till exempel vilken nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare. KF beslutar också om bolagsordningarna i respektive bolag. Bolagsordningen anger bland annat det kommunala ändamålet för bolaget samt ramar och villkor för verksamheten.

Lokala föreskrifter

Föreskrifter är en form av bestämmelser som kommunen kan utfärda inom vissa områden där kommunerna har getts särskilda befogenheter. Kommunen utfärdar till exempel ordningsföreskrifter enligt ordningslagen och lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen.

Reglementen och arbetsordningar

KF fastställer nämndernas verksamhetsområden, dess uppgifter och arbetsformer i reglementen. I Årjängs kommun har KF beslutat att alla nämnder har ett gemensamt reglemente med inledande gemensamma bestämmelser. Kommunen kan också upprätta gemensamma nämnder tillsammans med andra kommuner. I dessa fall antas nämndens reglemente av KF i alla medverkande kommuner.
KF antar även en arbetsordning för sitt arbete där det bestäms närmare regler om sammanträden och handläggning av ärenden. KF beslutar vidare om reglemente för kommunens revisorer och hur viss annan verksamhet ska fungera i kommunen, till exempel arkivregler, attestreglemente med mera.

Taxor och avgifter

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter inom de områden där kommunen har rätt att ta ut avgifter. Skillnaden mellan taxa och avgift är att en taxa är kostnaden för en kontinuerlig tjänst (till exempel barnomsorg eller avfallshantering) medan en avgift är kostnaden för en engångstjänst (till exempel bygglov).

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 27 november 2019

Kontakt


  • Administrativ chef
    Administrativa avdelningen
    Direkt: 0573-140 25

  • Kommunjurist
    Administrativa avdelningen
    Direkt: 0573-141 26