Lyssna

Överklaga beslut

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att överklaga dem.

Lagboken
Lagboken

Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd. Det går också att överklaga beslut av en enskild förtroendevald eller tjänsteman som fattat beslut med stöd av delegation från en nämnd.

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet eller om själva beslutet var felaktigt. Om man inte anser att det var rätt av kommunen att fatta beslut så kallas denna typ av överklagan för Laglighetsprövning och berör i regel samtliga kommunmedlemmar. Om man överklagar beslutet för att man tycker att själva beslutet var felaktigt, så kallas överklagan för förvaltningsbesvär och berör i regel enskilda kommunmedlemmar.

Laglighetshetsprövning

Som kommunmedborgare kan du överklaga ett beslut om du tycker att kommunen har överskridit sin befogenheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Ett kommunbesvär måste lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dagen då protokollet där beslutet finns har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla. Se länkning till sidan i menyn. Om ett överklagande av ett beslut bifalls (godkänns), kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. När kommunen fattar beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du överklagar. Detta brukar kallas besvärshänvisning och bifogas tillsammans med beslutet.

Av detta papper ska det framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt men också själva sakfrågan. Du har tre veckor på dig att besvära dig/överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Hur man överklagar 

Om du vill överklaga kommunens beslut i förvaltningsärenden ska du skicka din skrivelse till
Årjängs kommun
Box 906
672 29 Årjäng
För att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning måste skrivelsen ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Skrivelsen ska innehålla:
- Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets diarienummer
- Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
- Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana
- Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 juni 2021

Kontakt

Anslagstavla