Hem/Invånare/Kommun & politik/Beslut, insyn och rättssäkerhet
Lyssna

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Lagboken

Foto: Josefin Saarnak

Lagboken

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt.
Detta innebär bland annat att du som medborgare har rätt att komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga. Som medborgare har du även möjlighet att överklaga de flesta fattade beslut.
I kommunen fattas dagligen beslut, stora som små. Besluten fattas av:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelse
  • nämnder
  • enskilda politiker
  • tjänstemän

Inskränkning i insynen

Offentlighets- och sekretesslagen

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt' på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det. 

Personuppgiftslagen

1998 trädde personuppgiftlagen, PuL, i kraft. Lagens huvudsyfte är att hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter.

Med personuppgift menas: "all slags information som direkt eller indirekt kan hänförs till en fysisk person som är i livet". Personuppgiftslagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis görs med hjälp av datorer.

Lagen gäller också för annan behandling av personuppgifter, om dessa ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier (så kallat manuellt sökregister).

Personuppgiftslagen kräver att kommunen informerar dig, som lämnar personuppgifter till olika kommunala verksamheter, om vad och hur dessa uppgifter kommer att användas. Du kan, efter att ha fått information, ge samtycke (godkänna) hur dina personuppgifter ska användas. Du kan också ta tillbaka ett samtycke. Det finns dock viss användningsområde av uppgifter som är tillåtna och där samtycke från enskild inte behövs.

Förvaltningslagen

I enlighet med förvaltningslagen ska kommunen ge dig en opartisk, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning. Samtidigt ska kommunen lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa dig att ta till vara på din rätt. I förvaltningslagen finns regler om handläggning av dina ärenden hos kommunen och kommunens serviceskyldighet gentemot dig. 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 12 februari 2016

Kontakt