Lyssna

Dagvatten

Dagvatten är ytligt avrinnande vatten som kommer från regn eller smältvatten. I tätbebyggda områden med många hårdgjorda ytor finns det ett behov av att avleda vattnet så det inte blir översvämningar.

Avledning dagvatten

I tätbebyggda områden med många hårdgjorda ytor behövs välplanerade avrinningssystem som avleder det vatten som kommer när snön smälter eller vid nederbörd. När det finns mycket hårdgjorda ytor har vattnet inte har någon naturlig avrinning vilket gör att vattnet samlar sig och kan orsaka översvämningar och skador på anläggningar. Vattnet avleds därför via dagvattenledningar eller diken till dagvattendammar eller direkt till recipienten (sjö eller vattendrag).

Verksamhetsområde dagvatten

Samtliga av kommunens verksamhetsområden har tjänsten dagvattenavledning. En fastighet som ligger inom verksamhetsområde för dagvatten måste betala en avgift för kommunens ordnande av dagvattenavledning oavsett om det är en ledning eller ett dike som avleder vattnet från fastigheten. Det är endast om fastighetsägaren kan visa på en egen välfungerande lösning som denna inte behöver betala en avgift.

Dagvattenpolicy

Årjängs kommun antog 2014 en dagvattenpolicy. I denna beskrivs grundprinciperna för hantering av dagvatten samt vilka strategier som behövs för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Dagvattenpolicyn syfte är att denna ska användas vid plan-och bygglovsprocessen, vid tecknande av markanvisning och exploateringsavtal, servisanmälan samt i kommunens och verksamheternas övriga arbete där så är relevant.

Kommunens dagvattenpolicy hittar du via länken.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2018

Dagvattenpolicy