Lyssna

Fördjupningar av översiktsplanen samt Kulturmiljöprogram för Årjängs respektive Töcksfors tätorter

Under de senaste åren har det genomförts flertalet projekt och planer i Årjängs och Töcksfors tätorter och det har i vissa fall uppkommit behov och frågor som är större än själva projektet. För att på ett tidigt stadium lyfta vilka områden som är lämpliga för vilken markanvändning bedömer kommunen att fördjupningar av översiktsplanen för båda tätorterna är ett bra forum att hantera dessa frågor

Fördjupningar

Genom att planera på en översiktlig nivå kan enskilda projekt bindas samman, synergieffekter uppstå samt att det blir tydligt avseende behov av följdinvesteringar och åtgärder som kan behövas för projektens genomförande. Fördjupningen av översiktsplanen kan även bidra till att lyfta fram ortens särdrag och skapa en planering som utgår från Årjängs specifika förutsättningar och identitet.

Parallellt med arbetet med fördjupningarna av översiktsplanerna har ett arbete bedrivits med kulturmiljöprogram för Årjängs och Töcksfors tätorter. Värmlands museum har i samverkan med Årjängs kommun tagit fram förslag till kulturmiljöprogram som samtidigt finns tillgängliga för påsyn och synpunkter.

Årjängs kommun vill i och med samrådet kring förslagen bjuda in dig som kommuninvånare till samrådsmöten för att diskutera tätorternas utveckling.

  • Årjängs Hotell, 4 september kl. 18.30
  • Töcksfors församlingshem, 18 september kl. 18.30

Samrådstiden är 2019-07-02 till och med 2019-09-30 och förslag till översiktsplan med tillhörande bilagor finns tillgängliga på följande platser:

  • Kommunhuset i Årjäng
  • Biblioteket i Årjäng
  • Biblioteket i Töcksfors

 

Synpunkter lämnas in skriftligen senast den 30 september till Daniel Nordholm, Box 906, 672 29 ÅRJÄNG eller daniel.nordholm@arjang.se

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 juni 2019