Lyssna

Fördjupningar av översiktsplanen för Årjängs respektive Töcksfors tätorter

Under de senaste åren har det genomförts flertalet projekt och planer i Årjängs och Töcksfors tätorter och det har i vissa fall uppkommit behov och frågor som är större än själva projektet. För att på ett tidigt stadium lyfta vilka områden som är lämpliga för vilken markanvändning bedömer kommunen att fördjupningar av översiktsplanen för båda tätorterna är ett bra forum att hantera dessa frågor. Arbetet med fördjupningar av översiktsplanen har pågått under ett par års tid, och har nu resulterat i att planerna har antagits i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft.

Fördjupningar

Genom att planera på en översiktlig nivå kan enskilda projekt bindas samman, synergieffekter uppstå samt att det blir tydligt avseende behov av följdinvesteringar och åtgärder som kan behövas för projektens genomförande. Fördjupningen av översiktsplanen kan även bidra till att lyfta fram ortens särdrag och skapa en planering som utgår från Årjängs och Töcksfors tätorters specifika förutsättningar och identiteter. 

Framtagandet av fördjupningarna har inneburit en bred förankring genom en omfattande, tidig dialog.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-03 att fördjupningarna skulle skickas ut på samråd och samrådet pågick under perioden 2019-07-02 till 2019-09-30. Efter samrådet upprättades en samrådsredogörelse och fördjupningarna reviderades efter inkomna synpunkter.

Kommunstyrelsen har fattat beslut 2020-06-03 KS §80 om att ställa ut planförslaget för granskning. Under granskningstiden har 9 skriftliga synpunkter inkommit för respektive plan. Inkomna synpunkter och förslag till bemötande finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.

Efter granskningstiden har planförslagen reviderats och tydliggjorts avseende främst LIS-områden, miljökvalitetsnormer för vatten, översvämningsrisk och stabilitet.

Kommunfullmäktige har, vid sitt sammanträde den 14 december 2020 §150, beslutat om att anta fördjupningarna av översiktsplanen för Årjäng och Töcksfors. 

För mer information kontakta Kommunarkitekt Daniel Nordholm, tfn 0573 – 141 00.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 3 maj 2021