Lyssna

Detaljplaner under arbete

Under planprocessens gång finns det möjlighet för alla att yttra sig över planförslaget under samrådet och granskningen. När remisstiden är över sammanställer kommunen alla synpunkter i en samrådsredogörelse/granskningsutlåtande och besvarar synpunkterna.

 

Inför antagande

Detaljplan för Strandtorpet

Detaljplanen för Strandtorpet har antagits av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 25 november 2019. 
Detaljplanen har blivit överklagad, och har skickats till mark- och miljödomstolen för prövning.

Detaljplan för Udden Hän

Detaljplanen för Udden Hän har beretts för godkännande av antagandehandlingarna genom Bygg- och miljönämnden (BOM) vid sammanträdet den 4 december 2019. Detaljplanen förväntas antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 25 februari 2020.

Granskning

Inga handlingar i granskningsskedet f.n.

Samråd

Inga handlingar i samrådsskedet f.n.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 januari 2020

Kontakt

Handlingar