Lyssna

Värmepumpar

Värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till bygg- och miljökontoret. För större anläggningar (uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW) gäller delvis andra regler. Kontakta bygg- och miljökontoret för mer information. Frågor som rör värmepumpsanläggningars teknik, effektivitet och ekonomi kan ställas till kommunens energirådgivare.

Bilden visar installation av bergvärme
Borrning av borrhål för bergvärme

Ansvarig

Du som anmälare/fastighetsägare är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installation av värmepumpsanläggning. Därför är det viktigt att anmälan lämnas in komplett ifylld i god tid och att bygg- och miljökontorets beslut inväntas innan installationsarbete påbörjas. Du som fastighetsägare ansvarar även själv för att installationer på egen tomtmark såsom ledningar för vatten, avlopp, el och tele inte skadas vid installation av värmepumpsanläggning. Kontrollera att det inte redan finns några ledningar där du tänker placera värmepumpsanläggningen.

Anmälan

Anmälan ska lämnas in i god tid, normalt minst sex veckor, innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationsarbetet förrän du erhållit ett beslut från bygg- och miljökontoret.

För anmälan används särskild blankett som tillhandahålls av bygg- och miljökontoret. Tillsammans med blanketten ska en situationsplan som visar följande bifogas:

  • Byggnader, aktuellt borrhål eller kollektor, tomtgränser, vägar och vattendrag,
  • Vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 m från borrhålets eller kollektorns placering. Observera att egna vattentäkter även förekommer inom verksamhetsområde för kommunalt VA,
  • Befintliga bergvärmebrunnar eller kollektorer inom 30 m från tänkt placering av egen bergvärmebrunn eller kollektor,

Om bergvärmebrunn förläggs 10 m eller närmre från din fastighetsgräns har grannen rätt att yttra sig. Du kan själv ombesörja att grannens yttrande inkommer till bygg- och miljökontoret tillsammans med din anmälan. I annat fall kommer bygg- och miljökontoret att ge din granne möjlighet att yttra sig.

Om del av anläggningen förläggs på annans mark ska kopia av skriftlig överenskommelse mellan er bifogas.

Om installation påbörjas innan anmälan inlämnats är Bygg- och miljönämnden skyldig att besluta om miljösanktionsavgift á 1000 kronor. Miljösanktionsavgiften är en straffavgift som tillfaller staten.

Avgift

Avgift för handläggning av anmälan om berg- eller jordvärmeanläggning är 1 411 kronor. Avgift för handläggning av anmälan om sjövärmeanläggning är 2 822 kronor. Faktura skickas separat då beslut meddelats.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 januari 2019

Kontakt

Blanketter

Läs mer