Lyssna

Strandskyddsdispens

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Inom strandskyddade områden finns det restriktioner mot olika åtgärder.

Foto: Tomas Lennartsson

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddsområde får normalt sett inga nya byggnader eller anläggningar uppföras. Du får inte heller utföra något som väsentligt påverkar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Strandskyddets utbredning

I Årjängs kommun varierar det hur långt strandskyddet sträcker sig från strandlinjen. Strandskyddsområdet kan vara mellan 100 och 300 meter från sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag. Strandskyddet mäts i horisontalplanet. Funderar du på om ett område är strandskyddat kan du kontakta kommunen för att få hjälp.

Förbjudna åtgärder inom strandskyddat område

Strandskyddet innebär till exempel att det är förbjudet att:

  • Bygga nytt
  • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder
  • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon (genom att till exempel anlägga gräsmattor)
  • Gräva eller förbereda byggnationer, 

Dispens från strandskyddet

I vissa fall kan du få dispens från strandskyddsbestämmelserna, om det finns så kallade särskilda skäl. De olika särskilda skälen för att få dispens finns angivna i Miljöbalken. Ansökan om strandskyddsdispens sker oftast i samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov, men i vissa fall krävs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder. 

Om du planerar någon åtgärd i närheten av en sjö, å eller vattendrag bör du alltid rådfråga kommunen om området är strandskyddat och om åtgärden kräver strandskyddsdispens. Bygg- och miljöavdelningen kan lämna ytterligare information om strandskydd.

Så ansöker du om strandskyddsdispens

För att ansöka om strandskyddsdispens ska du lämna in följande handlingar:

  • Ansökan om strandskyddsdispens
  • Situationsplan i skala 1:1000 alt. 1:500
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 april 2016

Kontakt

blankett

Lär dig mer om strandskydd