Lyssna

Sotning

Sotningen har som främsta uppgift att förebygga brand. Genom att fel och brister i en eldstad, rökkanal eller anordningar runt dessa upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår.

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag- sotning och brandskyddskontroll.

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta sotning ska göras bestämmer kommunen. För att få reda på vad som gäller din anläggning ska du kontakta din kommun.

Imkanaler, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalerna rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen åvilar fastighetsägaren.

Du kan också ansöka om tillstånd för att själv få sota din eldstad. För att få dispens måste du ha kunskap och utrustning för att på ett säkert sätt kunna genomföra sotningen. Kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 eller 6 år.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 3 april 2019

Kontakt


 • Räddningschef
  Krister Davidsson
  Direkt: 0573-142 57
  Stf Räddningschef
  Magnus Östlund
  Direkt: 0573-142 56

  Besöksadress: Västanåsvägen 19 672 32 Årjäng


 • Direkt: 0573-71 13 90
  Skolvägen 10
  672 32 Årjäng

Relaterad länk

Blankett