Hem/Företagare/Tillstånd, regler och tillsyn/Obligatorisk ventilationskontroll
Lyssna

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, innebär besiktningar av ventilationssystem för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

När ska OVK göras

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet och det är byggnadens ägare som ansvarar för att de utförs. Ventilationskontrollen ska göras av en sakkunnig och utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. För många byggnader ska sedan OVK göras regelbundet, var 3 eller var 6 år beroende av vad byggnaden används för (se tabell nedan).

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultaten och skicka ett exemplar till bygg- och miljönämnden. Kontrollanten skall också skriva ett intyg som visar att kontrollen har gjorts och som byggnadens ägare ska sätta upp på en synlig plats i byggnaden.

Byggnadens ägare ska efter en OVK se till att fel och brister som upptäcks åtgärdas så snart som möjligt. Bygg- och miljönämnden ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK och kan förelägga ägaren att genomföra den samt att åtgärda eventuella brister.

En och tvåbostadshus

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktningar. Injustering av ventilationssystemet ska göras när bostaden tas i bruk.

Intervaller för OVK

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.
Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt
personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
FT-, FTX-ventilation
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt
personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
S-, F-, FX- ventilation
6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. Ingen återkommande OVK.
Installationsbesiktning innan systemet börjar användas.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 maj 2018

Kontakt